Вуна 2
the expansion of Blog
[вторник, ноември 14, 2006]

Михаил Бакуњин: Револуционерен Катахизам [1886]


За Бакуњин: wikipedia | libcom | anarchist archives

II. Заменувајќи го култот на Господ со почит и љубов кон човештината, го прогласуваме човековиот разум за единствен критериум на вистината; човековата свест и совест како основа на правдината; индивидуалната и колективна слобода како единствен извор на ред во општеството.

III. Слободата е апсолутно право на секој возрасен маж и жена да не бараат друга санкција сем нивната совест и нивниот сопствен разум, бидувајќи првенствено одговорни пред себеси и потоа пред општеството кое што доброволно го прифатиле.

IV. Не е вистина дека слободата на човекот е ограничена со слободата на другите луѓе. Човекот е навистина слободен до границите кои неговата слобода, целосно спознаена и огледана преку согласноста на останатите, наоѓа потврда и проширување во нивната слобода. Човекот е навистина слободен само меѓу еднакво слободни луѓе; ропството бар на едно човечко суштество ја прекршува човечноста и ја негира слободата на останатите.

V. Слободата на секој оттаму се реализира само преку еднаквоста на сите. Реализацијата на слободата низ еднаквоста, во принцип, и де факто, е правда.

VI. Ако постои еден фундаментален принцип на човековиот морал, тоа е слободата. Почитувањето на слободата на другиот е должност; да се сака, помага, и да му се чини услуга е доблест (вирту).

VII. Апсолутно отфрлање на секој вид на авторитет вклучувајќи го оној кој ја жртвува слободата во име на удобноста на државата. Примитивното општество немаше концепт на слобода; и како што општеството еволуираше, пред целосното будење на човековиот разум и слобода, мина низ состојба во која беше под контрола на човековиот и божјиот авторитет. Политичката и економската структура на општеството мора сега да се реорганизираат на база на слободата. Отсега, редот и поредокот на општеството мора да бидат резултат на најголемата можна реализација на индивидуалната слобода, како и слободата на сите нивоа на општествени организации.

VIII. Политичката и економската организација на општествениот живот не смее, како што е сега, да биде be раководена од врвот кон основата или од центарот кон периферијата, наметнувајќи единство преку изнасилена централизација. Напротив, мора да биде реорганизирана за да делува од основата кон врвот, од периферијата кон центарот - согласно принципите на слободна асоцијација и федерација.

IX. Политичко организирање. Невозможно е да се дојде до конкретно, универзално, и облигаторна норма за внатрешниот развиток и политичкото организирање на секоја нација. Животот на секоја нација е подреден на прекумерноста од различни историски, географски, и економски услови, оневозможувајќи воспоставување на модел на организација еднакво валиден за сите. Секој таков обид би бил апсолутни непрактичен. Тоа би го угушило богатството и спонтаноста на животот кој ќе напредува единствeно кон бесконечна разноликост и, повеќе, би било против основните принципи на слободата. Како и да е, без одредени апсолутно потребни услови, практичната реализација на слободата ќе биде оневозможена засекогаш.

Тие услови се:

A. Отфрлање, напуштање, на сите државни религии и привилегирани цркви, вклучувајќи ги оние делумно воспоставени или поддржани од државни субвенции. Апсолутна слобода на секоја религија да гради храмови во чест на своите богови и да ги плаќа и поддржува своите свештеници.

B. Црквите, сметајќи ги за религиозни корпорации не смеат никогаш да ги ужуваат истите политички права со производствените асоцијации; ниту пак да им биде доверено воспитувањето и образованието на децата; бидејќи тие постојат само за да го негираат моралот и слободата и да заработат од лукративното практикување на вештерството.

C. Отфрлање на монархијата; воспоставување политичка заедница - commonwealth.

D. Отфрлање на класите, ранковите, и привилегиите; апсолутна еднаквост на политичките права на сите мажи и жени; универзално право на глас (не во државата туку во новото општество, заб. на Макс Нетлау).

E. Отфрлање, поништување, и морално, политичко, и економско расклопување на сеприсутната, строга, централизирана Држава, алтер-егото на Црквата, и како таква, перманентна причина за осиромашување, брутализација, и поробување на мнозинството. Тоа, природно го повлекува следното: Отфрлање на сите државни универзитети: јавното образование мора да биде под капата само на комуните и слободните асоцијации. Отфрлање на државното правосудство: сите судии да се бираат од луѓето. Отфрлање на сите криминални, граѓански, и легални начела сега воспоставени во Европа: начелото на слободата може да биде создадено само од слободата. Отфрлање на банкарството и сите други институции на државното кредитирање. Отфрлање на сета централизирана администрација, бирократијата, сите армии и државни полиции.

F. Непосреден директен избор на сите судски и граѓански функционери и претставници (национални, провинциски, и делегати на комуните) со универзалното право на глас на обата пола.

G. Внатрешна реогранизација на секоја земја на база на апсолутната слобода на индивидите, производствените асоцијации и комуните. Неопходноста од признавање на правото на сецесионизам: секоја индивидуа, секоја асоцијација, секоја комуна, секој регион, секоја нација го има апсолутното право на самооптределба, да стапи или не стапи во асоцијација или сојуз со било кого сакаат, и да ги раскинат сојузништвата без оглед на т.н. историски права (наследени од претходниците) или удобноста на нивните соседи. Кога еднаш правото на сецесирање е воспоставено, сецесијата веќе нема да биде потребна. Со поништување на „единството“ воспоставено преку насилие, единиците на општеството ќе бидат во можност да се соединуваат преку нивната моќно взаемно привлекување и инхерентните неопходности. Осветени од слободата, овие нови федерации на комуни, провинции, региони, и нации тогаш ќе бидат навистина силни, продуктивни и нераскинливи.

H. Индивидуални права. Правото на секој маж и жена, од раѓање па се` до полнолетство, на целосно издржување, облека, храна, живеалиште, нега, водство, едукација (јавни школи, основни, средни, високи, уметнички, занаетчиски и научни), на трошок на општеството.

2. Еднакво право на адолесцентите, додека слободно ги бираат своите кариери, да им биде помогнато до крајните можни граници од страна на општеството. По ова, општеството нема да спроведува никаков авторитет и нема да има никаква надлежност над нив, освен во врска со почитта, или пак при нужна одбрана на нивната слобода и нивните права.

3. Слободата на возрасните од обата пола мора да биде апсолутна и комплетна, слобода да се доаѓа и заминува, слобода на говорот и ставот, слобода да се биде мрзлив или активен, морален или неморален; накратко, да се распредели поседот на една личност според нејзината волја, без да одговара никому. Слобода да се живее, според сопствениот труд, дури кога одредени поединци кои доброволно ја толерираат експлоатацијата.

4. Неограничена слобода на пропаганда, говор, печат, јавно или приватно заседавање, без останато ограничување освен природната поздравна моќ на јавното мислење. Апсолутна слобода на организирање асоцијации дури и за крајно неморални цели вклучувајќи ги и оние кои советуваат унишување на индивидуалната и јавната слобода.

5. Слободата може и мора да се брани единствено со слобода: да се советува за ограничување на слободата под изговор дека тоа е за нејзина одбрана е опасна заблуда. Моралноста нема друг извор, друг предмет,ниту друг стимул освен слободата; сите ограничувања на слободата во име на заштитата на моралот секогаш биле штетни. Психологијата, статистиката и историјата докажуваат дека индивидуалниот и социјалниот неморал се неизбежни последици на погрешното приватно и јавно образование, дегенерацијата на јавниот морал и корумпирањето на јавното мислење, и над се` на разните општествени организации. Еден еминентен белгиски статистичар (Кветлет) посочува дека општеството широко им ја отвора вратата на криминалот и злосторниците. Следи мора да се отфрлат дека сите обиди да се собори општествената неморалност преку ригорозна легислатива која ја нарушува индивидуалната слобода. Искуството, напротив, демонстрира дека репресивните и авторитарните системи, не само што не се превентивни, туку и го стимулираат криминалот; јавната и приватна моралност опаѓа или расте напоредно со ограничувањето или проширувањето на слободата на индивидуата. Тоа повлекува пак, дека за да се регенерира општество, мора прво коренито да се промени политичкиот и општествен систем фундиран на нееднаквост, привилегии и презир на хуманоста. Откако ќе се реконструира општеството на база на целосната слобода, еднаквост и праведност - да не споменувам работа за сите и просветлувачко образование инспирирано од почитта кон човекот - јавното мислење тогаш ќе го рефлектира новото човештво и ќе постане природен чувар на апсолутната слобода и јавниот ред.

6. Општеството не може, како и да е, да биде оставено тотално без одбрана против порочните и паразитските индивидуи. Работата мора да биде база на сите политички права. Општествените единици, секоја со свое правосудство, можат да ги лишат сите антисоцијални возрасни од политичките права (освен старите, болните и оние кои се зависни од приватни или јавни прилози), но и ќе бидат обврзани да им ги повратат политички права колку што е можно поскоро кога ќе почнат да живеат од сопствен труд.

7. Слободата на секое човечко битие е неотуѓива и општеството никогаш не смее да бара било кој поединец да ја предаде својата слобода или да потпише договор со други поединциосвен ако тоа не е на база на најкомплетниата еднаквост и реципрочност. Општеството не може на сила да спречи ниеден маж ниту жена од одземање на личното достоинство за да го или ја смести во доброволна служба на друга индивидуа; но таквите личности со право ќе бидат третирани како паразити, без право на уживање на политичките слободи, тоа ќе трае само за време нивното „паразитување“.

8. Личностите кои ги изгубиле своите политички права исто така ќе ја изгубат и надлежноста над своите деца. Оние кои ги нарушуваат слободните спогодби, крадат, нанесуваат телесни повреди, или, над се`, ја нарушуваат слободата на било кој поединец, сожител или странец, ќе бидат казнети според законите на дадената заедница. Осудените од законите на било која и сите асоцијации (комуна, провинција, регион, нација) го задржуваат правото на избегнување на пропишаната казна ако се изјаснат дека ќе ја напуштат дадената заедница. Но, во тој случај, асоцијата има еднакво право да го набрка виновниот и повеќе да не му гарантира заштита.

I. Право на асоцијации (федерализам). Соработувачките работнички асоцијации се нов момент во историјата. Во овие времиња ние можеме да шпекулираме, но не да го детерминираме, инзворедниот развиток кој тие несомнено ќе го изложат при новите политички сувопарни општествени услови на иднината. Возможно е и дури прилично извлодливо, дека тие еден ден ќе ги трансцедираат границите на градовите, провинциите, дури и земјите. Тие можат целосно да го реконституираат општеството, делејќи го не на нации, туку на различни индустриски групи; организирани не според политичките потреби туку спорет производствените. Но ова е за во иднина. Ние веќе можеме да го прокламирама овој фундаментален принцип: независно од нивните функции или цели, сите асоцијации, како и сите индивидуи, мораат да уживаат апсолутна слобода. Ниедно општество, ниту дел од општеството - комуна, провинција или нација - нема право да ги спречи слободните поединци да се здружуваат слободно за било каква цел: политичка, религиозна, научна, уметничка или друи и за експлоатација или корупција на наивните или алкохоличарите, ако не се малолетници. Борбата со шарлатаните и опасните асоцијации е подредена на јавното мислење. Но, општеството е обврзано да одбие да ги гарантира граѓанските права на било која асоција или колектив чии цели или правила ги нарушуваат основните принципи на човековата правда. Индивидуите нема да бида казнети или лишени од нивните политички и социјални права само затоа што припаѓаат на одредени непризнаени социетети. Диференцирањето меѓу признаените и непризнаените асоцијации ќе биде следново: правно признаените асоцијации имаат право на заштита во заедницата од поединци или други признаени групи кои одбиваат да ги исполнат нивните доброволни прифатени обрвски. Непризнаените пак, нема да ја имаат на располагање заштита на заедницата и ниедна од нивните спогодби нема да се смета за обврзувачка.

Поделбата на земјата на региони, провинции, окрузи и комуни, како во Франција, природно ќе зависи на традициите, посебните околности и различните природи на секоја земја поодделно. Ние само посочуваме дека во овој домен постојат две основни и неопходни начела кои мора да бидат спроведени во било која земја која сериозно се обидува да организира слободно општество. Прво, сите организации мораат да се формираат од основата кон врвот, од комуната кон координирана асоцијации наречена земја или нација. Второ: мора да постои барем едно автономно „меѓутело“ меѓу комуната и земјата, регионот или провинцијата. Без такво автономно посредничко тело, комуната (во строга смисла на зборот) би била премногу изолирана и преслаба за да биде отпорна на деспотскиот централистички притисок на Државата, која неизбежно (како што на два пати се случи во Франција) ќе ја поврати моќта и ќе го наметне деспотскиот монархистички режим. Деспотизмот многу повеќе го наоѓа својот извор во централизираната организација на Државата, отколку во деспотската природа на кралевите.

K. Основната единица на сите политички организации во секоја земја мораат да бидат комплетно автономни комуни, конституирани од мнозинството гласови на сите возрасни од обата пола. Никој не ќе ја има моќта или правото да се меша во внатрешниот живот на комуната. Комуната ги избира сите функционери, законодавци и судии. Ја администрира комуналната сопственост и финансиите.

Секоја комуна треба да има неоспорно право да креира, без санкција од надлежните, свој устав и легислатива. Но, за да се приклучи и да стане интегрален дел на провинциската федерација, комуната мора да ја прилагоди својата повелба со основните принципи на провинцискиот устав и да биде прифатена од парламентот на провинцијата. Комуната мора исто така да ги прифати одлуките на провинцискиот трибунал и мерките пропишани од управата на провинцијата (сите мерки на провинциската управа мора да бидат ратификувани од провинцискиот парламент). Комуните кои одбиваат да ги прифатат провинциските закони нема да бидат овластени за користење бенефиции.

L. Провинцијата мора да биде единствено слободна федерација на автономни комуни. Провинцискиот парламент треба да биде составен или од единствен дом со претставници на секоја од комуните; или пак да биде дводомен - во кој вториот дом би ги претставувал граѓаните на провинцијата, независно од комуните. Провинцискиот парламент, без да се меша на ниеден начин во внатрешните одлуки на комуните би формулирал провинциски устав (базиран на принципите на овој катахизам). Таквиот устав мора да биде прифатен од сите комуни кои посакуваат да учествуваат во провинцискиот парламент. Парламентот ќе донесува легислатива која ќе ги дефинира правата и обврските на поединците, комуните и асоцијациите во врска со провинциската федерација, како и казните за прекршување на нејзините закони. Таа ќе го заштити правото на комуните за автономно одлучување на секундарно ниво, но само во склоп на фундаменталните принципи.

Провинцискиот парламент, во согласност со Повелбата на Федерацијата на Комуните, ќе ги дефинира правата и обврските на комуните према парламентот, трибуналот, и провинциската управа. Ќе ги донесува сите закони кои се однесуваат на целата провинција, ќе предава одредени резолуции или одлуки на националниот парламент, без притоа да ја прекрши автономијата на комуните и провинцијата. Без да се меша во внатрешното управување на комуните, ќе и` го доделува на секоја комуна нејзиниот дел од провинцискиот или националниот приход, средства кои комуната ќе ги употреби како што нејзините членови ќе одлучат. Провинцискиот парламент ќе ги ратификува или одбива сите политички одлуки на провинциската управа кои, секако, ќе бидат усвојувани со универзалното право на глас. Провинцискиот трибунал (исто така избран преку универзалното право на глас) ќе заседава и ќе ги решава, без право на жалба, сите спорови меѓу комуната и поединците, комуната и другите комуни, и команата и провинциската администрација или парламент. Ова нема да води кон тапа и безживотна униформност, туку кон вистинско животно единство и збогатување на комуналниот живот. Единството ќе биде создадено така да ги рефлектира потребите и аспирациите на комуните; на кратко, ќе имаме индивидуална и колективна слобода. Ова единство не смее да биде достигнато преку принуда или насилство од страна на провинциската моќ; таквиот начин е лажен и погрешен.

Нацијата не смее да биде ништо освен федерација на автономни провинции. [При што релацијата провинција-нација, во главно, би била иста како комуна-провинција - Нетлау]

N. Принципите на Интернационалната Федерација. Унијата на нациите вклучени во Интернационалната Федерација ќе биде базирана на понатаму наведените принципи. Веројатно е, а и посакувано, дека кога часкот на Народната Револуција ќе дојде пак, секоја нација ќе се обедини во братска солидарност и ќе искова нескршлив сојуз против коалицијата на реакционерните нации. Оваа алијанса ќе биде зародиш на идната Универзална Федерација на Народите која, евентуално, ќе го опфати целиот свет. Интернационалната Федерација на револуционерни народи, со парламент, трибунал и меѓународен изврешен комитет, природно ќе биде базирана на принципите на револуцијата. Применети во меѓународната политика, тие принципи се:

1. Секоја земја, секоја нација, секој народ, големи ил мали, слаби ил силни, секој регион, провинција и комуна има право на самоопределување, да стапува во сојузи, да се обединува или сепарира по сопствено убедување, без разлика на т.н. „историски права“ и политичките, комерцијалните или стратегиските амбиции на Државите. Единството на елементите на општеството, за да биде изворно, плодно и да трае подолг период, мора да биде апсолутно слободно: може да произлезе само од внатрешните потреби и взаемната привлечност на различните општествени единици.

2. Отфрлање на наводното историско право и ужасното право на освојување.

3. Апсолутно одбивање на политиката на возвишување на моќта и глорификацијата на Државата. Таквата политика секоја држава ја прави своевидна тврдина, запечатена кон остатокот од човештвото, организирана во свој затворен свет, независна од човековата солидарност, наоѓајќи ја сопствената чест и просперитет во злото што може да им го нанаесе на останатите Држави. Земја која е склона кон освојување, нужно значи дека е земја која е однатре поробена.

Честа и величина на нацијата лежат единствено во развитокот на човештвото. Нејзината снага и внатрешна виталност се мерат според степенот на слободата.

Добробитта и слободата на нациите како и на поединците се испреплетени. Оттаму, слободни мора да бидат трговијата, размената и комуникациите меѓу сите обединети земји, и да се отфрлат границите, пасошите и царините. Секој граѓанин на земја која е во федерација мора да ги ужива истите граѓански права и мора да му биде лесно да се стекне со граѓанство и да ги ужива истите права во сите други земји кои припаѓаат на таа федерација. Ако слободата е почетокот, таа нужно ќе води до единство. Но, патот кон единство преку слобода е тежок, ако не и невозможен; дури и да е изводлив, може да биде изоден само преку уништување на лажното „единство“ наметнато со сила.

Ниедна земја од федерацијата не смее да има трајна армија или било каква институција која ќе ги двои војниците од цивилите.

Не само што војските и професионалните војници се причина внатрешен немир, брутализација и финански загуби, тие се и закана за независноста и добробитта на останатите нации. Сите физички способни граѓани треба во крајна нужда да се вооружат и да ги бранат своите домови и својата слобода. Секоја воена одбрана и оружјето треба да биде организирано локално, во комуните, или во провинциите, нешто како армиите на Швајцарија или САД (за време на граѓанската војна).

8. Интернационалниот Трибунал ќе нема ниедна друга улога освен да заседава и да ги решава без жалба сите спорови меѓу нациите и нивните провинции. Разликите меѓу две земји во федерацијата ќе бидат надминати, без жалба, само во Интернационалниот Парламент, кој во името на целата револуционерна федерација, ќе формулира општа заедничка политика, и ќе води војна ако е неизбежно, против реакционерните коалиции.

9. Ниедна нација на федерацијата не смее да војува против друга земја од федерацијата. Ако постои војна и Интернационалниот Трибунал ја обзнанил својата одлука, агресорот мора да се предаде. Ако тоа не се случи, другите нации ќе ги прекинат релациите со неа, и во случај на напад на агресорот, ќе се обединат во вршењето инвазија врз него.

10. Сите членки на револуционерната федерација мора активно да земат учество во дозволените војни против ентитет надвор од федерацијата. Ако нација од федерацијата објави неправедна војна против надворешен непријател без согласност од Интернационалниот Трибунал, тогаш таа однапред треба да биде известена дека војната ќе мора да ја спроведе сама.

11. Пожелно е земјите од федерацијата да се откажат од скапи и луксузни поединечни дипломатски преставништва во надворешните земји и ќе обезбедат протокол во кој претставниците ќе зборуваат во име на целата федерација.

12. Само оние нации и народи кои ги прифаќаат принципите на овој катехизам ќе бидат примени во федерацијата.

Општествена организација. Без политичка еднаквост не може да има реална политичка слобода, но политичката еднаквост ќе биде изводлива само кога ќе има социјална и економска еднаквост.

A. Еднаквоста не го имплицира изедначувањето на индивидуалните разлики, ниту поединците треба да бидат приморани на физичка, морална или ментална идентичност. Разликата во капацитетите и моќите - оние разлики меѓу расите, нациите, половите, возрасните групи и воопшто личностите - далеку од тоа да се било какво зло, напротив, го конституираат изобилието на човештвото. Економско-социјалната еднаквост значи изедначување на личното богатство, но притоа не ограничувајќи го она што човек го стекнува со сопствените вештини, енергија и штедење.

B. Еднаквоста и правдата бараат само општество организирано на тој начин што секое поедино човечко битие, од раѓање, преку адолесценција и зрелост, ќе има еднакви средства, прво за згрижување и едукација, и потоа, за развивање на сите негови природни капацитети и способности. Оваа еднаквост од раѓање која правдата ја бара за секого ќе биде невозможно се` додека постои правото на наследство.

D. Отфрлање на секое право на имотно наследство. Социјалната нееднаквост - нееднаквоста на класите, привилегиите и бесправното богатството - ќе продолжи да постои се` додека не биде отфрлено правото на наследство. Тоа е неразделив општествен закон кој де факто повлекува дека социјалната нееднаквост резултира со нееднакви права; социјалната нееднаквост води до политичка нееднаквост. Без политичка еднаквост - во вистинска, универзална и слободарска смисла во која ние ја подразбираме - општеството секогаш ќе биде поделено на два нееднакви дела. Првиот, кој го опфаќа големото мнозинство, масите луѓе, ќе бидат угнетувани од привилегираното малцинство на експлоататори. Правото на наследство го нарушува принципот на слобода и мора да биде отфрлено.

G. Кога нееднаквоста од правото на наследство ќе биде сузбиена, сеуште ќе останат нееднаквости (имотни) поради различната енергија и вештини на поединците. Овие нееднаквости никогаш нема целосно да исчезнат, но ќе постануваат се` помали и помали под влијание на образованието и на егалитаристичките општествени организации, и, пред се`, кога правото на наследство нема да им тежнее на идните генерации.

H. Трудот е единствен извор на богатството - секој е слободен да умре од глад или да живее во пустиња или дивина меѓу ѕверови; но кој сака да живее во општество, мора да си ја заработува живеачката со сопствен труд, или да биде третиран како паразит кој што живее од трудот на останатите.

I. Трудот е основа на човековата чест и морал. Преку слободниот и интелигентен труд, човекот, надминувајќи го своето ѕверство, се стекна со хуманоста и смислата за праведност, ја промени својата животна средина и го креираше цивилизираниот свет. Стигмата која во антиката и во феудализмот, важеше за трудот, и која во голема мера постои денес, покрај сите лицемерни фрази за „честа на трудот“ - глупавата предрасуда протов трудот има два извори: првиот е осудата, карактеристична за античкиот свет, дека за да се даде на еден дел од општеството можност да се хуманизира низ науката, уметностите, философијата и уживањето определени права, другиот дел на општеството, односно побројниот дел, мора да работат како робови. Институцијата „ропство“ беше причината за падот на античките цивилизации.

Градот пак, корумпиран и неорганизиран од една страна преку летаргијата на привилегираните граѓани, и поткопан од друга преку незабележливата но немилострдна активност на лишените од наследство робови кои, покрај своето ропство, низ својот труд развија чувство за взаемна помош и солидарност против угнетувањето, колабираше под налетот на варварите.

Христијанството, религијата на робовите, подоцна ја уништи античката форма на ропството за да создаде ново ропство. Привилегијата, базирана на нееднаквост и правото на освојување канонизирано со божествената милост, повторно го расцепи општеството на два спротивни табора: толпата и благородништвото, слугите и господарите. На вториве им беше доделена благородната професија на владеење; на слугите, клетвата на принудна работа. Истите причини предизвикаа исти ефекти; благородништвото, ослабено и деморализирано од декаденција и изопаченото безделништво, падна во 1789 под налетот на револуционерните слуги и работници. Француската Револуција го прокламираше достоинството на трудот и ги осредоточи работничите права во закони. Но, само во законот, затоа што де факто работништвото остана поробено. Првиот извор на деградација на трудот, имено, догмата за политичката нееднаквост на луѓето, беше уништена од Големата Револуција. Деградацијата, следствено мора да биде припишана на секундарниот извор, кој не е ништо друго туку сепарацијата која сеуште постои меѓу физичкиот и умствениот труд, кој ја репродуцира античката нееднаквост во една нова форма, и повторно врши поделба на два табора: привилегираното малцинство, не со закон, туку со капитал; и мнозинство на работници, кои не се заробеници на законот; туку на гладот.

Честа на трудот денес е теоретски признаена, и јавното мислење во главно вели дека е срамота да се живее без работа. Но, ова не е суштината на прашањето. Човековиот труд, воглавно, е сеуште поделен на две ексклузивни категории: првата - исклучиво интелектуална и менаџерска - вклучувајќи ги научниците, уметниците, инженерите, изумителите, сметководителите, учителите, службениците, и нивните подредени елити кои ја наметнуваат трудовата дисциплина. Втората група се состои од големата маса на работници, луѓе спречени од приложување на креативни идеи и интелигенција, кои слепо и механички ги спроведуваат наредбите од интелектуално-менаџерската елита. Оваа економска и социјална поделба на трудот има катастрофални последици за членовите на привилегирана класа, широките народни маси, и за просперитетот, како и за моралот и интелектуалниот развој на општеството во целина.

Но, за привилегираната класа, животот во луксуз и безделничење постепено води кон интелектуално дегенерирање. Вистина е дека одредено релаксирање е потребно за да се оствари уметничкиот, научниот и менталниот напредок на човекот; креативното излежување проследено со здрава вежба со секојдневна работа, чесно спечалена и социјално за сите согласно со индивидуалните капацитети и преференци. Човековата природа е така срочена да склоноста кон злото е секогаш засилена од надворешни фактори, и моралот на поединцеот зависи многу повеќе од егзистенцијалните услови и околината, отколку од неговата сопствена волја. Во тоа име, законот за општествена солидарност е неопходен: не постои друг морализатор за општеството и поединецот освен слободата во услови на апсолутна еднаквост. Земете го најискрениот демократ, и ставете го на тронот; ако истапи веднаш, сигурно ќе постане подлец и тиранин. Роден аристократ (во принцип би требало да биде засрамен од својата аристократска лоза) ќе цимоли по минатите славни времиња, ќе биде бескорисен во сегашноста, и ќе го опструира натамошниот прогрес. Истото важи и за буржуазијата: драгото потомство на капиталот и безделничењето ќе си го губи времето во нечесност, корупција и блудничење, или ќе делува брутално за поробување на работничката класа, која ќе избувне против нив уште поужасно отколку во 1793.

Злата на кои работникот е подложен со поделбата на трудот се многу полесни да се детерминираат: присилен да работи за другите бидејќи е роден во сиромаштија и мизерија, лишен од секакво умствено издигнување и едукација, морално поробен од религиозното влијание. Тој е катапултиран во животот, без самоодбрана, без иницијатива и против неговата слободна волја. Доведен до очај од мизерноста, понекогаш се бунтува, но поради недостатокот од единство со останатите работници и просветлувачката мисла (на што нивната моќ би требало да почива), тој често е предаден или продаден од неговите лидери, и речиси никогаш не може да разбере кој е одговорен за неговото патење. Исцрпен од залудната борба, тој запаѓа во ропство.

Неговото ропство ќе трае додека капитализмот не биде отфрлен преку колективната акција на работништвото. Тие ќе бидат експлоатирани се` додека образованието (кое во слободното општество би било еднакво достапно за сите) е ексклузивно право со кое привилегираната класа се стекнува уште од раѓање; се` додека малцинството има монопол на научната и менаџерската работа и луѓето - спуштени до статусот на машини или животни кои `рмбаат - се присилени да ги вршат задачите кои им ги наметнуваат нивните експлоататори. Ова деградирање на човековиот труд е огромно зло, загадувајќи ги моралните, интелектуалните и политичките институции на општеството. Историјата ни покажува дека необразовано мноштво луѓе чија природна интелигенција е задушена и кои се брутализирани од механичката монотонија на катадневната мака, кои залудно ја опипуваат светлината, конституира безумна толпа чија заслепена турбулентност се заканува и по самото постоење на општеството.

Вештачката поделба помеѓу физичкиот и интелектуалниот труд мора да отстапи пред новата општествена синтеза. Кога човек кој се занимава со наука ќе почне со физичка работа, и кога работникот ќе може да врши интелектуален труд, слободната интелигентната работа ќе стане гордост на човештвто, и извор на неговата чест и неговите права.

K. Интелигентниот и слободен труд е нужно колективен труд. Секој поединец, секако, ќе биде слободен да работи сам или тимски.

Но, нема сомнеж дека (надвор од работата која најдобро се изведува индивидуално) во индустријата и дури во науката или уметноста, колективниот труд ќе биде префериран од сите. Здружениот труд ја умножува продуктивноста на секој работник; значи, доколку се работи колективно, работниците ќе заштедат време. Кога слободните производствени асоцијации (кои би вклучувале членови од трудовите организации) доброволно ќе се организираат според нивните потреби и вештини, ќе ги трансцедираат сите национални граници и ќе формираат огромна светска економска федерација. Таа би вклучувала индустриски парламент, на кого асоцијациите би му доставувале точна и детална статистика; преку хармонизирање на понудата и побарувачката парламентот ќе ги дистрибуира и алоцира светските индустриски производи на различните нации. Индустриските кризи, стагнацијата, невработеноста, залудното трошење средства итн, веќе нема да го измачуваат човештвото; еманципацијата на човековиот труд ќе го регенерира светот.

L. Земјата, и сите природни ресурси, се заедничка сопственост на сите, но ќе бидат користени само од оние кои ги одгледуваат со нивниот сопствен труд. Без експропријација, само низ моќниот притисок на работничките асоцијации, капиталот и средствата за производство ќе им припаднат на оние кои го создаваат богатството со нивниот сопствен труд.

M. Еднакви политички, социјални, и економски права, како и обврски, за жените.

N. Отфрлање не на природната фамилија, туку на „легалната“ фамилија фундирана со закон и имот. Религиозниот и граѓанскиот брак ќе бидат заменети со слободен брак. Возрасните мажи и жени имаат право да се соединуваат и разделуваат како што сакаат; општеството нема право да го спречи нивното заедништво ниту пак да ги присилува да го задржат. Со отфрлањето на правото на наследство и обезбедувањето на образованието од страна на општеството, сите причини за неотповикливост на бракот ќе исчезнат.

Заедницата на мажот и жената мора да биде слободна, затоа што слободниот избор е неопходен услов за моралната искреност. Во бракот, мажот и жената мора да уживаат апсолутна слобода. Насилството ниту страста ниту правата предадени во минатото не ја оправдуваат инвазијата на слободата од страна на едниот партнер; таквиот чин ќе се смета за злостор.

O. Од моментот на затруднување, па се` до пораѓањето, жената и нејзиното дете ќе бидат субвенционирани од страна на комуналните организации. Жените кои имаат желба да ги одгледуваат своите деца исто така ќе биде помагана.

P. Родителите имаат право да се грижат и да го воспитуваат своето дете, под надзор на комуната, која пак има право и обврска да го одземе детето од родителите кои со нечовечен однос кон него, го деморализираат или поинаку го нарушуваат неговиот физички и ментален развиток.

Q. Децата не припаѓаат ниту на родителите, ниту на општеството. Тие припаѓаат на самите себе и на својата идна слобода. Се` додека не се доволно возрасни за сами да се грижат за себе, децата треба да бидат израснати под закрила на нивните родители.

Вистина е дека родителите се нивните природни тутори, но поради тоа што иднината на комуната зависи од интелектуалниот и моралниот тренинг на децата, комуната мора да биде всушност нивен тутор. Слободата на возрасните е возможна само тогаш кога општеството се грижи за едукацијата на „малите“.

R. Секуларното училиште мора да ја замени Црквата, со таа разлика што додека религиозната индоктринација ја овековечува суеверноста и божествениот авторитет, самата цел на секуларното јавно образование е постепена, прогресивна иницијација на децата кон нивната слобода преку тројното развивање на нивната физичка сната, нивниот ум и нивната волја. Разумот, вистината, правдата, почит кон останатите, чувството за чест која е нераздвоива од честа на останатите, љубовта кон личната слобода и слободата на сите други, убедувањето дека работата е основа и услов за сите права - тоа мора да бидат основните принципи на сето јавно образование. Пред се`, образованиот мора да ги направи луѓето луѓе, и да им влее човечки вредности, и потоа да тренира специјализирани работници. Како што детето расте, ќе се стекнува со поголема слобода на сметка на образовниот авторитет, така што до адолесценцијата ќе биде комплетно слободна личност и ќе заборави во детството морало неизбежно да се покори пред некој авторитет. Почит за човековата вредност, зародишот на слободата, мора да биде присутна дури и кога децата се строго дисциплинирани. Значењето на сето морално образование е на децата да им се влее почит кон хуманоста; така ќе станат добри луѓе.

S. Откако ќе станат возрасни, адолесцентите ќе се прокламираат како автономни и слободни да делуваат како што мислат дека е најдобро. Во замена за тоа, општеството од нив ќе очекува исполнување на следниве три обврски: да продолжат да бидат слободни; да живеат од сопствениот труд; и да ја почитуваат слободата на другите. И, како што криминалните дела и гревови го инфицираат сегашното општество се должат на злата негова организација; сигурно е дека во општеството базирано на разум, правда, слобода и почит кон хуманоста и целсната еднаквост, доброто ќе надвладее и злото ќе биде само исклучок, и ќе се намалува се` повеќе и повеќе пред сеприсутното влијание на просветленото и хуманизирано јавно мислење.

T. Старите, болните и слабите ќе ги уживаат сите политички и социјални права и ќе бидат издржувани на трошок на општеството.

XI. Револуционерна политика. Наше всадено убедување е дека, тргнувајќи од тоа што слободата на сите нации е неотуѓива, националните револуции мора да станат интернационални, во просторна смисла. Ако реакциите на Европа и светот се обединети, не би требало веќе да се случуваат изолирани револуции, туку универзална револуција распространета насекаде низ светот. Оттаму, сите поедничени интереси, суети, претензии, љубомора и завист, и непријателствата меѓу нациите мора да се трансформираат во обединат, заеднички и универзален интерес на револуцијата, кој само ќе може да ја осигура слободата и зависноста на секоја нација преку солидарноста на сите. Ние исто така веруваме дека светиот сојуз на светска контрареволуција и заговорот на кралевите, клерот, благородништвото и буржуазијата, базирани на нивните огромни буџети, војската, бирократијата, опремени со сите монструозни апаратури на модерната централизирана држава, сочинуваат огромна сила; всушност, оваа огромна реакционерна коалиција може да биде само од една единствена поголема моќ; моќта на симултаниот револуционерен сојуз и акција на сите народи на цивилизираниот свет, кои инаку, во изолираните револуции никогаш не би успеале. Таквата изолирана револуција би била будалеста, и катастрофална по земјата во која би се случила и би предизвикала криминал против сите останати нации. Следи дека востанувањето на еден народ мора да се однесува не само тој даден народ; туку целиот свет. Сето тоа бара градење на една светска програма, голема, прониклива, вистинита, хумана, за да ги обедини интересите на целиот свет. За да се стимулира страста на сите народни маси во Европа, без оглед на националноста, оваа програма може единствено да биде програма на социјалната и демократска револуција.

Накусо, целите на социјалната и демократска револуција се: политички - отфрлање на историскити права на државите, правото на освојување, и дипломатските права. Цели кон целосно ослободување на поединците од црковните и деспотските стеги; бара целосно уништувње на сите принудни односи и ништење сите разнородни натрупувања на комуните во провинции и покорените земји во Државата. Конечно - радикално поништување на централизираната, агресивна, авторитарна Држава, вклучувајќи ја нејзината војска, бирократијата, администрацијата, судството и останатите институции. Револуцијата, накратко, ја има оваа цел: слобода за сите, за поединците и за колективите, асоцијациите, комуните, провинциите, регионите и нациите, како и взаемна гаранција на оваа слобода преку формирање на федерации.

Социјално: револуцијата бара потврда на политичката еднаквост во економската еднаквост. Ова не значи отстранување на природните индивидуални разлики, туку еднаквост на социјалните права на секој поединец од раѓање; практично, еднакви средства за опстанок, издржување, едукација и еднакви можности за секое дете, момче или девојче, додека не порасне; и еднакви ресурси и олеснувања за возрасните во креирањето на сопствената добробит преку сопствениот труд.

9 Comments:

Blogger trilobite said...

- "Der Glaube ist Opium fuer Volk!"
Како ли и личи само...ко саливена е синтагмава!
Поздрав Вуна,и ако сакаш стави ме од страна u колоната на "вистинска"
Секое добро и жив био:)

вторник, ноември 14, 2006 3:29:00 попладне  
Anonymous сека said...

извини вака надвор од тема... дај префли тоа blog.com.mk овде, мисла си ми ко неможам да те отворам - а во последно време нешто зачести... а тенки нерви имам ја :)

четврток, ноември 16, 2006 9:21:00 попладне  
Anonymous Анонимен said...

internal explosion -
internal explosions -
italian friend finder -
italian friend finders -
italian friends finder -
jerk him off -
jerks him off -
jewish friend finder -
jewish friend finders -
jewish friends finder -
jill kelly -
jill kellys -
kendra jade -
kendra jades -
korean friend finder -
korean friend finders -
korean friends finder -
krystal steal -
krystal steals -
latina girl girl -
latina girls girls -
latin girl girl -
lesbo 101 -
lesbos 101 -
licka licka -
little naughty nympho -
little naughty nymphos -
male next door -
males next door -
mckenzie lee -
my busty girlfriend -
my busty girlfriends -
naughty nina -
naughty ninas -
nice card -
nice cards -
nude card -
nude cards -
orgy world girl -
orgy world girls -
our fuck friend -
our fuck friends -
out personal -
out personals -
porn buster -
porn busters -
pornication -
pornstar buck -
pornstar bucks -
raw black amateur -
raw black amateurs -
real hardcore -
real hardcores -
real hooker video -
real hooker videos -
real janine -
real janines -
senior friend finder -
senior friend finders -
senior friends finder -
share rent -
she has a negro problem -
shemale ultra -
slim -
slutty mamma -
slutty mammas -
sophia rossi -
sophia sossis -
spanish fly pussies -
spanish fly pussy -
summer skye -
summer skyes -
sweet asya -
sweet asyas -
taylor faith -
tt boy -
tt boys -
tyler faiths -
ultimate stud -
ultimate studs -
veronicas secret -
veronicas secrets -
voyeur at work -
web mature -
web matures -
web teenager -
web teenagers -
web young -
whip and woman -
whips and women -
young amateur -
young amateurs -
young latina -
young latinas -
yvons training -
yvon training -
2 dicks in 1 chick -
adult player club -
adult players club -
all access reality -
all shemale access -
anetta key -
anetta keys -
asian sex trip -
asian sex trips -
ass licking xxx -
ass muncher -
ass munchers -
ass to mouth angel -
ass to mouth angels -
bare bum mountain -
bare bum mountains -
bikini dream -
bikini dreams -
black ass buster -
black ass busters -
black bros white hoes -
black bro white hoe -
blonde banger -
blonde bangers -
busty cafe -
busty cafes -
busty milly -
busty millys -
butt diver -
butt divers -
butts divers -
club cytherea -
club cythereas -
college fuckfest -
college fuckfests -
creampie freak -
creampie freaks -
creampie parties -
creampie party -
creampie sluts xxx -
creampie slut xxx -
creampie surprise -
creampie surprises -
dangerous throatjob -
dangerous throatjobs -
deep throating blowjob -
deep throating blowjobs -
desperately horny housewive -
desperately horny housewives -
drunk party orgies -
drunk party orgy -
ds mobile -
ds mobiles -
escorts trick -
escort trick -
escort tricks -
evelyn lory -
evelyn lorys -
exclusive mature sex -
exotic transsexual -
exotic transsexuals -
extreme jewel -
extreme jewels -
fantasy handjob -
fantasy handjobs -
female pov -
female povs -
fill my pink -
fill my pinks -
four finger club -
four fingers club -
gangbang diva -
gangbang divas -
ghetto asshole -
ghetto assholes -
global pornstar -
global pornstars -
got fooled -
her first throatjob -
her first throatjobs -
his first throatjob -
his first throatjobs -
honey chest -
honey chests -
honey school -
honey schools -
hood bobbin -
hood bobbins -
hood hunter -
hood hunters -
housewive in action -
housewives in action -
hungarian honey -
hungarian honeys -
internal violation -
internal violations -
jizz bomb -
jizz bombs -
kyla cole -
kyloa coles -
lick my jizz -
lick my jizzs -
lil latina -
lil latinas -
make him gag -
make him gags -
man swallow -
man swallows -
men swallow -
milf challenge -
milf challenges -
mili jay -
mili jays -
milk that dick -
milk that dicks -
miss mya -
mobile pimp -
mobile pimps -
moes white booty hoes -
moe white booty hoe -
monica hajkova -
mr biggs -
mr biggz -
my boy party -
my boys parties -
my boys party -
my gay roommate -
my gay roommates -
my nude webcam -
my nude webcams -
nacho killer pussy -
nachos killer pussy -
new sensation -
new sensations -
ns all access -
ns cash -
older woman love cock too -
older women love cock too -
one crazy night -
papa load -
papa loads -
pink rock girlfriend -
pink rock girlfriends -
pornstar dream -
pornstar dreams -
pornstar honey -
pornstar honeys -
pornstars honeys -
pov fantasies -
pov fantasy -
pussy ass mouth -
rainbow vip -
real ass muncher -
real ass munchers -
screaming o -
see her gag -
see her gags -
shemale beach -
shemale beaches -
shemale hookup -
shemale hookups -
shemales beach -
shemales ultra -
shocking parties -
shocking party -
silvia saint -
silvia saints -
smut bus -
smuts bus -
squirting 101 -
stag shag -
stag shags -
swallow for cash -
swallows for cash -
sweet sucker -
sweet suckers -
tabithas toybox -
tabithas toyboxs -
tgirl adventure -
tgirl adventures -
tgirl handjob -
tgirl handjobs -
tgirl island -
tgirl on girl -
tgirls handjobs -
tgirls island -
tgirls on girls -
the pipe layer -
the pipe layers -
throat job -
throat jobs -
triple x cash -
two dicks in one chick -
vengified -
veronika zemanova -
whore gagger -
whore gaggers -
xxx movie file -
xxx movie files -
zdenka podkapova -
1000 orgasm -
1000 orgasms -
2 chicks 1 dick -
abbraxa porn -
adult reality pass -
all inclusive pass -
american puss -
american transsexual -
american transsexuals -
anal bliss -
angel fantasies -
angel of porn video -
angels fantasies -
angels of porn video -
angels of porn videos -
asian teenie -
asian teenies -
athen girl -
athens girl -
athens girls -
bananen bar -
big sausage pizza -
big sausage pizzas -
bikini banger -
bikini bangers -
black on white -
blacks on whites -
black street boy -
black street boys -
blow queen -
blow queens -
border banger -
border bangers -
boys 4 girls -
boys 4 men -
bukkake pee -
bukkake pees -
bum bitch -
bum bitches -
butt cam -
butt cams -
casarosso -
cheerleader audition -
cheerleader auditions -
chloe 18 -
chloe eighteen -
chloes 18 -
creamed feet -
creamed foot -
cum mania -
cum manias -
cummy pantyhose -
cummy pantyhoses -
deep desire -
deep desires -
eat my black meat -
eat my black meats -
ebony and ivory -
ebony orgasm -
ebony orgasms -
ebony teenie -
ebony teenies -
euro bride tryout -
euro bride tryouts -
euro fuck trip -
euro fuck trips -
ex slut -
ex sluts -
fisting lesson -
fisting lessons -
flesh zone -
flesh zones -
french pee -
french pees -
fucked tit -
fucked tits -
girl hunting girl -
girls hunting girls -
hardcore party -
hardcore partying -
hardcore partyings -
hard screw -
hard screws -
horn heaven -
horn heavens -
horny ebony -
hot shemale slut -
hot shemale sluts -
inter mixed -
inter slut -
inter sluts -
its just chocolate -
its just chocolates -
jake busts nut -
jake busts nuts -
juicy and tight -
lady dick -
lady dicks -
lady man -
lady men -
latino teenie -
latino teenies -
lesbian puss -
little april -
little aprils -
littles april -
littles summer -
little summer -
little summers -
local honey -
local honeys -
love 2 pee -
love chain -
love chains -
love to pee -
lusty and hot -
max hardcore porn -
mega porn access -
men with tool -
men with tools -
milf cruiser -
milf cruisers -
milfs cruiser -
milk my cock -
milk my cocks -
miltons twins -
milton twin -
milton twins -
miss pain -
miss pains -
mommy loves cock -
mommy loves cocks -
mother daughter fuck -
mother daughter fucks -
mother daughters fuck -
naked college coed -
naked college coeds -
nebraska coed -
nebraska coeds -
nickys paradise -
nickys paradises -
nude beach house -
nude beach houses -
nypd blew -
nypd blews -
pee club -
pee lover -
pee lovers -
pee teenager -
pee teenagers -
penetration tease -
penetration teases -
pvc and latex -
pvc and latexs -
rage cash -
rages cash -
reality cash -
real rookie -
real rookies -
rectal rooter -
rectal rooters -
red ass teen -
red ass teens -
sado slave -
sado slaves -
simpsons twins -
simpson twin -
simpson twins -
sleep assault -
sleep assaults -
spanked and abused -
strip club exposed -
strip clubs exposed -
sweet audition -
sweet auditions -
sweet load -
sweet loads -
sweet member -
sweet members -
sweet money -
sweet moneys -
teen brazil -
teen brazils -
teen hitchhiker -
teen hitchhikers -
teen revenue -
teen revenues -
teen topanga -
teen topangas -
the dirty old man -
the dirty old men -
tranny hunt -
tranny hunts -
trixie teen -
trixie teens -
two chicks one dick -
use my daughter -
use my daughters -
yank my crank -
yank my cranks -
14 inch -
14 inches -
18 vision -
18 visions -
adult lounge -
amateur fan club -
amateur fans club -
amateur tour -
amateur tours -
anal conquest -
anal conquests -
ass master -
ass masters -
bath bang -
bath bangs -
big poles tiny holes -
big pole tiny hole -
big tit babe -
big tit babes -
bizarre fisting -
bj hottie -
bj hotties -
boys barely 18 -
boys barely eighteen -
cam gang -
cam gangs -
camp honey -
camp honeys -
cam show slut -
cam show sluts -
chubby lover -
chubby lovers -
cum barn -
cum barns -
cum freckle -
cum freckles -
deep dickin -
dirty gangbang -
dirty gangbangs -
drippy slit -
drippy slits -
ebony flic -
ebony flics -
eighteen vision -
erupting pussies -
erupting pussy -
evil escort -
evil escorts -
farm girl -
farm girls -
farm ho -
farm hoes -
fem facial -
fem facials -
freak peep -
freak peeps -
freak view -
freak views -
freaky insertion -
freaky insertions -
frisky farm -
frisky farms -
fuck favor -
fuck favors -
goth fuck -
goth fucks -
granny fantasies -
granny fantasy -
gspot facial -
gspot facials -
gushing facial -
gushing facials -
hard flic -
hard flics -
hotel 69 -
indian hussies -
indian hussy -
interracial orgasm -
interracial orgasms -
jacking teen -
jacking teens -
lesbo fister -
lesbo fisters -
lesbo prison -
lesbo prisons -
lonely amateur -
lonely amateurs -
milfs tease -
milf tease -
milf teases -
more tittie -
more titties -
music video hoe -
music video hos -
old fucker -
old fuckers -
orgy dream -
orgy dreams -
pink flick -
pink flicks -
power pussies -
power pussy -
prison lesbian -
prison lesbians -
private transsexual -
private transsexuals -
pussy cramp -
pussy cramps -
raunchy slut -
raunchy sluts -
raw milf -
raw milfs -
real bj -
real bjs -
real blowjobs -
roxy fantasies -
roxy fantasy -
school fantasies -
school fantasy -
sex smoke -
sex smokes -
sexxxy latina -
sexxxy latinas -
sexxxy momma -
sexy gusher -
sexy gushers -
shanghai slut -
shanghai sluts -
shaving teen -
shaving teens -
shemale amateur -
shemale amateurs -
shemale boy -
shemale boys -
shemale club -
shemale clubs -
shemale parties -
shemale party -
sleazy escort -
sleazy escorts -
sleazy flick -
sleazy flicks -
soaping teen -
soaping teens -
spunk farm -
spunk farms -
spunk force -
spunk forces -
squirting facial -
squirting facials -
strip teenie -
strip teenies -
super lesbian -
super lesbians -
super slut -
super sluts -
sweet 69 -
swinging teen -
swinging teens -
teenage pleasure -
teenage pleasures -
teen gusher -
teen gushers -
thigh high -
tit banger -
tit bangers -
tit fiesta -
tit fiestas -
tit frosting -
tits frosting -
tit squirt -
tit squirts -
tits squirts -
titty plus -
tokyo bitch -
tokyo bitches -
total access porn -
tranny hookup -
tranny hookups -
tranny view -
tranny views -
transvestite club -
trashy tramp -
trashy tramps -
trick or tranny -
tricks or trannies -
victoria secretion -
victoria secretions -
virgin ass -
virgin asses -
virgin shemale -
virgin shemales -
vulgar teen -
vulgar teens -
wet shot -
wet shots -
wild flic -
wild flics -
xxx reality tv -
young ebony -
3d orgasm -
3d orgasms -
4 latina girls -
absolute asian -
absolute asians -
adult cyber cum -
adult live show -
adult live shows -
adult lounges -
adult sex chat club -
amateur sex show -
amateur sex shows -
american jock -
american jocks -
american twink -
american twinks -
anal shot -
anal shots -
asian slit -
asian slits -
asian stud -
asian studs -
asian time -
asian times -
ass house -

четврток, август 07, 2008 3:25:00 претпладне  
Anonymous Анонимен said...

ass houses -
atm babe -
atm babes -
babe peeing -
babes peeing -
bald beaver -
bald beavers -
bang my white ass -
bang my white asses -
barely legal -
barely legals -
bath house bang -
bath house bangs -
bear fur -
bear furs -
big and bad -
big pussy lip -
big pussy lips -
bizarre sex picture -
bizarre sex pictures -
black pussy picture -
black pussy pictures -
black rod -
black rods -
black snake -
black snakes -
boy fan club -
boys fan club -
boys tv -
boy tv -
buff man -
buff men -
busty beauties -
busty beauty -
closet cam -
closet cams -
club hardcore -
cock review -
cock reviews -
cock time -
cock times -
college porn -
dark stud -
dark studs -
dirty road trip -
dirty road trips -
dorm boy -
dorm boys -
erotic film star -
erotic film stars -
fat old whore -
fat old whores -
fetish sexxx pass -
fitness fan club -
flynt digital -
flynt digitals -
foot fetish bitch -
foot fetish bitches -
foxy mama -
foxy mamas -
french teenie -
french teenies -
gape sex -
gay cam tour -
gay cam tours -
gay chat club -
gay reality -
greasy teen -
greasy teens -
guy curious -
guy nomite -
guy nomites -
hard contact -
hard contacts -
hardcore man -
hardcore men -
hardcore strap on -
hardcore teen -
hardcore teens -
hollywood man -
hollywood men -
home town girl -
home town girls -
hot pink bikini -
hot pink bikinis -
huge cock star -
huge cock stars -
hungary asses -
hungry ass -
hustler -
hustlers -
iron cock -
iron cocks -
kinky city -
lace stocking -
lace stockings -
latino dick -
latino dicks -
leg world -
leg worlds -
lesbian pussy show -
lesbian pussy shows -
lesbian sex tv -
male octane -
male octanes -
man alert -
man alerts -
man flick -
man flicks -
mature stud -
mature studs -
mega cock -
mega cocks -
milf explorer -
milf explorers -
milfs explorer -
naked twink -
naked twinks -
nasty housewive -
nasty housewives -
oiled ass -
oiled asses -
panty soak -
panty soaks -
pee fantasy -
planet voyeur -
planet voyeurs -
porn fan club -
pornography tv -
pregnant porno picture -
pregnant porno pictures -
reality sexxx pass -
sex panties -
sex panty -
sexy smoking bitch -
sexy smoking bitches -
shaved lip -
shaved lips -
she pee -
she pees -
shocking tranies -
shocking tranny -
solo teenie -
solo teenies -
space amazone -
space amazones -
spring break hoe -
spring break hoes -
str8 hunk -
str8 hunks -
sucking frenzy -
teenage panties -
teenage panty -
teen porn show -
teen porn shows -
tempted -
titty ville -
titty villes -
toy land slut -
toy land sluts -
trampling bitch -
trampling bitches -
tranny fantasies -
tranny fantasy -
twink flic -
twink flics -
upskirt sex -
vegas sex parties -
vegas sex party -
victoria given -
victoria givens -
xxx smothering -
young porn -
young wild girl -
young wild girls -
amateur beaver -
amateur beavers -
anal hooker -
anal hookers -
anal sex virgin -
anal sex virgins -
asian fever -
asian fevers -
asian spread -
asian spreads -
asianss -
average ladies -
average lady -
balloon erotica -
beaver hunt -
beaver hunts -
best interracial hardcore -
big fat porn -
big fucking orgy -
big nipple -
big nipple lover -
big nipple lovers -
big nipples -
big titt -
big titts -
bitch mobile -
bitch mobiles -
black goddess -
bondage planet -
bondage planets -
boob planet -
boob planets -
bound up -
broadband xxx movie -
broadband xxx movies -
butt club -
butts club -
car erotica -
cheerleader chick -
cheerleader chicks -
cruise patrol -
cruise patrols -
cumshot frenzy -
deep oral girl -
deep oral girls -
deep oral guy -
deep oral guys -
deputy dick -
deputy dicks -
easy schoolgirl -
easy schoolgirls -
ebony amateur girl -
ebony amateur girls -
erotic smoking -
eve seden -
eve sedens -
face sitter -
face sitters -
fetish choice -
fetish choices -
fetish planet -
fetish planets -
fetish video -
fetish videos -
flatten -
flattens -
foot babe -
foot babes -
foot shot -
foot shots -
fresh teen panties -
fresh teen panty -
fucking huge -
fucking huges -
hardcore asia sex -
hip hop hos -
horny blonde girl -
horny blonde girls -
horny ebony babe -
horny ebony babes -
hot latina girl -
hot latina girls -
hustler centerfold -
hustler centerfolds -
hustler hollywood -
hustler lesbian -
hustler lesbians -
hustler live -
hustler live vip -
hustler movie -
hustler movies -
hustler personal -
hustler personals -
hustler platinum -
hustler platinums -
hustlers centerfolds -
hustlers hollywood -
hustlers lesbian -
hustlers lesbians -
hustlers live -
hustlers live vip -
hustlers movies -
hustlers personals -
hustlers taboo -
hustlers vod -
hustler taboo -
hustler vod -
hustler vods -
interracial action -
interracial actions -
jenna xxx -
kinky teen video -
kinky teen videos -
ladies in uniform -
ladies in uniforms -
ladies only porn -
lady only porn -
lesbian kink -
lesbian kinks -
live voyeur -
live voyeurs -
man jizz -
men jizz -
messy cumshot -
messy cumshots -
nice teen pussies -
nice teen pussy -
now hiring slut -
now hiring sluts -
old sexy slut -
old sexy sluts -
oral hardcore -
outdoor flasher -
outdoor flashers -
pantyhose nude -
pantyhose nudes -
panty peek -
panty peeks -
panty time -
panty times -
planet cum -
pony boy -
pony boys -
pool slut -
pool sluts -
pornstar cinema -
pornstar cinemas -
preggy sex -
raw amateur -
raw amateurs -
secretary porn -
sex display -
sexy black ass -
sexy black asses -
sexy legs and feet -
sexy lesbian video -
sexy lesbian videos -
sexy smoker -
sexy smokers -
silky smooth pussies -
silky smooth pussy -
smother -
smothers -
smut audition -
smut auditions -
stud club -
stud clubs -
super pooper -
super poopers -
tail z -
teased -
teen ams -
teen goddess -
teen swinger -
teen swingers -
trample -
tramples -
trannie palace -
transsexual smut -
transsexual smuts -
trophy wive -
trophy wives -
twisted flixxx -
ultra toon -
ultra toons -
upskirt smut -
upskirt smuts -
vca xxx -
videoes -
warm teen pussies -
warm teen pussy -
wet muff munching -
x lesbian -
x lesbians -
xrated india -
xrated midget -
xrated midgets -
xxx kitty -
xxx movie vault -
xxx movie vaults -
1st time amateur -
1st time amateurs -
24 inches of pain -
24 inch of pain -
adult land -
adult lands -
adult movie zone -
adult movie zones -
all big cock -
all big cocks -
asian angel -
asian angels -
asia porno -
asia pornos -
ass pounding hunk -
ass pounding hunks -
ass then mouth -
bareback bottom -
bareback bottoms -
beach smut -
beach smuts -
bibi love -
bibi loves -
bi curiosity -
big and slutty -
big and sluttys -
big boner bonus -
big boners bonus -
big dicked shemale -
big dicked shemales -
big time facial -
big time facials -
big tit bimbo -
big tit bimbos -
blowjob hottie -
blowjob hotties -
club hardcore live -
cock king -
cock kings -
cock stuffed teen -
cock stuffed teens -
cum slurping whore -
cum slurping whores -
cum splatter -
cum splatters -
cyber girl -
cyber girls -
dirty dyke -
dirty dykes -
dirty sweet teen -
dirty sweet teens -
dirty teen -
dirty teens -
dude dorm -
dude dorms -
dudes online -
el diablo -
electro smut -
electro smuts -
elite pornstar -
elite pornstars -
erotic film guide -
erotic film guides -
ever fuck a black cock -
facial for a buck -
facial for a bucks -
femdom kink -
femdom kinks -
first orgasm on film -
first orgasms on film -
first time amateur -
first time dp -
first time dps -
first time fella -
first time fellas -
flash cash -
food fetish -
food fetishes -
freaky fetish sex -
fucked in the asshole -
fucked in the assholes -
fuck spy -
fuck spys -
furry pussies -
furry pussy -
gay broadband flick -
gay broadband flicks -
ghetto nasty -
girls town -
girl town -
girl towns -
granny fuck -
granny fucking -
hot sticky load -
hot sticky loads -
i go both way -
i go both ways -
instrusive eye -
instrusive eyes -
interracial fuck -
interracial fucks -
ir orgies -
ir orgy -
jerk off movie -
jerk off movies -
kandy valentine -
kandy valentines -
kinky brunette -
kinky brunettes -
kinky piercing -
kinky piercings -
lingerie hottie -
lingerie hotties -
little pink cherry -
massive melon babe -
massive melon babes -
men in the nude -
men in the nudes -
mom get fucked -
moms get fucked -
moms i would like to fuck -
mondo porno -
mondo pornos -
old and horny -
old n horny -
old n hornys -
old tart -
old tarts -
pervert nurse -
pervert nurses -
pink visual pass -
plumpy -
plumpys -
porn week audition -
porn week auditions -
pussy stretcher -
pussy stretchers -
real head -
real heads -
rich brat -
rich brats -
sergeant sodomy -
sergeant sodomys -
sex lounge -
sex lounges -
sex spies -
sex spy -
sex starved wive -
sex starved wives -
sexy gangbang -
sexy gangbangs -
she loves big cock -
she loves big cocks -
simly gay -
simply gays -
sinful tale -
sinful tales -
smut land -
smut lands -
soaked chick -
soaked chicks -
solo bang -
solo bangs -
sorority hooker -
sorority hookers -
spy cam -
spy cams -
sweet baylee -
sweet baylees -
tattoed nymphos -
tattooed nympho -
teen movies zone -
teen movie zone -
teen movie zones -
teens teens teens -
teen teen teen -
thick juicy cock -
thick juicy cocks -
threesome orgies -
threesome orgy -
tit vision -
tit visions -
up da ass -
up da asses -
upskirt -
upskirts -
video chick -
video chicks -
voyeur dorm -
voyeur dorms -
wet creampie -
wet creampies -
wet scape -
wet scapes -
who wants to fuck a billionaire -
wive exposed -
wives exposed -
wwtfab -
xxx lesbian whore -
xxx lesbian whores -
2 cocks 1 box -
30 something mag -
30 something mags -
adult pay master -
adult pay masters -
asian movie babe -
asian movie babes -
ass breaker -
ass breakers -
autumn jade -
autumn jades -
banged by gang -
beijing beaver -
beijing beavers -
big betty bangin -
big betty bangins -
big bush beaver -
big bush beavers -
big cock banger -
big cock bangers -
bisexual banger -
bisexual bangers -
black and stacked -
black movie babe -
black movie babes -
bmovie babe -
bmovie babes -
bound and banged -
brown sugar slut -
brown sugar sluts -
burrito bitch -
burrito bitches -
butt bang boy -
butt bang boys -
butt fuck bonanza -
butt fuck bonanzas -
cartoon cooter -
cartoon cooters -
cartoon copulation -
cartoon copulations -
celebs xposed -
celeb xposed -
chica bonbon -
chica bonbons -
chloes world -
chloe world -
clit lickin lesbian -
clit lickin lesbians -
colossal cumshot -
colossal cumshots -
cornhole cruiser -
cornhole cruisers -
cream of cunt -
cream of cunts -
diane poppos -
dick sucking dude -
dick sucking dudes -
double dong diva -
double dong divas -
ebony exclusive -
ebony exclusives -
euro movie babe -
euro movie babes -
facial fiasco -
facial fiascos -
fatty farm -
fatty farms -
filthy feed -
filthy feeds -
filthy toon fucker -
filthy toon fuckers -
flabby female -
flabby females -
french movie babe -
french movie babes -
gangbanged girl -
gangbanged girls -
gay men galore -
gay men galores -
german movie babe -
german movie babes -
grandma is a slut -
granny got laid -
granny got laids -
granny part -
granny parts -
heavy knocker -
heavy knockers -
hefty humper -
hefty humpers -
hentai hussies -
hentai hussy -
high power porno -
high power pornos -
horny teen harlot -
horny teen harlots -
horror movie babe -
horror movie babes -
huge tit whore -
huge tit whores -
interracial intercourse -
interracial intercourses -
italian movie babe -
italian movie babes -
jizz cather -
jizz cathers -
kinky lesbo -
kinky lesbos -
latina movie babes -
latin movie babe -
latin movie babes -
linseys world -
linsey world -
lusty lezzies -
lusty lezzy -
massive merger -
massive mergers -
meat stick milker -
meat stick milkers -
milf cruiser -
milf cruisers -
milf mother fucker -
milf mother fuckers -
monstrous melon -
monstrous melons -
mr skin -
mr skins -
mrs skin -
naughty asian nympho -
naughty asian nymphos -
neighborhood nympho -
neighborhood nymphos -
new and innocent -
new and innocents -
nicole peter -
nicole peters -
nitro celeb -
nitro celebs -
old fart fuckin -
old fart fuckins -
orgy frenzy -
orgy frenzys -
petite pinup -
petite pinups -
preggo poontang -
preggo poontangs -

четврток, август 07, 2008 3:25:00 претпладне  
Anonymous Анонимен said...

premium pee -
premium pees -
racial bang -
racial bangs -
rub munchin -
rug munchins -
sadistic slut -
sadistic sluts -
sarennas world -
sarenna world -
score land -
score lands -
scores land -
senior slut fest -
senior slut fests -
shemale schlong -
shemale schlongs -
simply trannies -
simply tranny -
smooth snatch -
smooth snatches -
squirting snatch -
squirting sntaches -
superb teen snatch -
superb teen snatches -
sweet black -
sweet blacks -
sweet young boy -
sweet young boys -
syliva panadas -
sylvia panada -
taco twat -
taco twats -
tasteless toon -
tasteless toons -
teen home alone -
teens home alone -
tiffany tower -
tiffany towers -
tranny bangin -
tranny bangins -
tranny treat -
tranny treats -
two cock one box -
two cocks one box -
via paxton -
virgin party -
virgins parties -
virgins party -
vix paxtons -
xl girl -
xl girls -
xtreme voyeur -
xtreme voyeurs -
18 eighteen -
40 something mag -
40 something mags -
anita agni -
anita agnis -
babe kabob -
babe kabobs -
big tit chaz -
big tit film -
big tit films -
big tits chaz -
black do white -
black gal -
black gals -
black pixxx -
blacks do whites -
boob cruise -
boob cruises -
booty cake -
booty cakes -
brave girl -
brave girls -
busty angelique -
busty angeliques -
busty dusty stash -
busty dusty stashs -
busty ines cudna -
busty kelly kay -
busty kelly kays -
busty kerry marie -
busty kerry maries -
busty merilyn -
busty merilyns -
cherry brady -
cherry bradys -
chick trick -
chick tricks -
desiraes world -
desirae world -
devon daniel -
devon daniels -
ebony head -
ebony heads -
eighteen eighteen -
foot nication -
foot nications -
fresh black -
fresh blacks -
fun tit -
fun tits -
glory hole station -
got august -
got augusts -
ines cudna -
ines cudnas -
jessica turner -
jessica turners -
jizz licker -
jizz lickers -
julia mile -
julia miles -
legs and tail -
legs and tails -
leg sex -
legs sex -
lizzie mill -
lizzie mills -
looker girl -
looker girls -
melody hart -
melody harts -
my white dick -
my white dicks -
naughty mag -
naughty mags -
new cummer -
new summers -
rachel revenge -
rachels revenge -
rachels revenges -
scores videos -
score video -
score videos -
sera fox -
sera foxs -
soul cash -
souls cash -
susie wildin -
susie wildins -
sweet creampie -
sweet creampies -
tasty trannies -
tasty tranny -
voluptuous -
xxx rookie -
xxx rookies -
xxx salsa -
xxx soul -
xxx souls -
yanine diaz -
10 dollar 18 19 -
10 dollar asian -
10 dollar asians -
10 dollar bbw -
10 dollar big tit -
10 dollar big tits -
10 dollar blowjob -
10 dollar blowjobs -
10 dollar cheerleader -
10 dollar cheerleaders -
10 dollar ebony -
10 dollar group sex -
10 dollar huge cock -
10 dollar huge cocks -
10 dollar latina -
10 dollar latinas -
10 dollar lesbian -
10 dollar lesbians -
10 dollar petite -
10 dollar petites -
10 dollar public nudity -
10 dollar slut -
10 dollar sluts -
10 dollar wild girl -
10 dollar wild girls -
10 dollar wive -
10 dollar wives -
10 dollar xxx video -
10 dollar xxx videos -
actual hardcore -
actual hardcores -
amateur xxx movie -
amateur xxx movies -
american bukakke -
american bukakkes -
american butt -
american butts -
anal seduction -
anal seductions -
annie berry -
annie berrys -
asian dream gal -
asian dream gals -
asian licking -
asian madness -
bang me boy -
bang me boys -
big black monster dick -
big black monster dicks -
big tit banger -
big tit bangers -
big tit network -
big tits bangers -
big tits network -
bikini shark -
bikini sharks -
black bang -
black bangs -
black butter -
black butters -
black doing white -
black reign xxx -
blacks doing whites -
blonde parade -
blonde parades -
blowjob gal -
blowjob gals -
booby babe -
booby babes -
boy casting -
boys casting -
brain cash -
brain pass -
broadband gold -
broadband golds -
brunette only -
brunettes only -
busty christy -
busty christys -
bye bye bikini -
bye bye bikinis -
cheerleader audition -
cheerleader auditions -
cheerleaders and college girls -
cherry potter -
cherry potters -
christine young -
christine youngs -
club 1819 -
club vanessa blue -
club vanessa blues -
cover my face -
cover my faces -
crazy college chick -
crazy college chicks -
cute angie -
cute angies -
deep in cream -
deep in creams -
dick on tit -
dicks on tits -
dildo erotica -
dildo fantasies -
dildo fantasy -
doghouse digital -
doghouse digitals -
ebony penes -
ebony sororities -
ebony sorority -
ethnic shemale -
ethnic shemales -
europa hottie -
europe hotties -
exciting boy -
exciting boys -
extra large nipple -
extra large nipples -
extreme foot job -
extreme foot jobs -
extreme raw sex -
facial gal -
facial gals -
fantasy centerfold -
fantasy centerfolds -
fat ass mama -
fat ass mamas -
fat east girl -
fat east girls -
fat pie -
fat pies -
feet and heel -
feet and heels -
feet frenzy -
feet frenzys -
fuck that asian -
fuck that asians -
gay from asia -
gays from asia -
girly beach -
girly beaches -
girly gangbang -
girly gangbangs -
glory holes station -
glory hole stations -
goo girl -
goo girls -
hairy sexxx -
hardcore fiesta -
hardcore fiestas -
hardcore hunter -
hardcore hunters -
hard sex movie -
hard sex movies -
holy pornstar -
holy pornstars -
hot india babe -
hot india babes -
huge dick sex -
i got gangbanged -
i love it black -
i want latina -
i want latinas -
jr college girl -
jr college girls -
kelly summer -
kelly summers -
late xxx girl -
late xxx girls -
latina caliente -
latina calientes -
latina flame -
latina flames -
latina shack -
latina shacks -
latin caliente -
lesbian realm -
lesbian realms -
lesbo woman -
lesbo women -
lex pov -
lex povs -
lex steele -
lex steeles -
lust for lesbian -
lust for lesbians -
mardi gras uncut -
mature bang -
mature bangs -
maximum pill -
maximum pills -
melissa doll -
melissa dolls -
more than a girl -
more than a girls -
movie drive -
movie drives -
movies drive -
mpeg station -
mpeg stations -
needy wive -
needy wives -
nude beach chick -
nude beach chicks -
only dp -
only dps -
over 40 lust -
over 40 lusts -
panty a gogo -
pay per scene -
pay per scenes -
pb amateur home video -
pb beach babe -
pb beach babes -
pb big breast babe -
pb big breast babes -
pb plus tour -
pb twin and sister -
pb twins and sisters -
peter cumshots -
peter north -
peter norths -
peters cumshot -
peters cumshots -
petite dream -
petite dreams -
petite figure -
petite figures -
pink winker -
pink winkers -
plain girl -
plain girls -
playboy plus -
porn week vacation -
porn week vacations -
premium archive -
premium archives -
real public nude -
real public nudes -
real squirt -
real squirts -
redhead love -
redhead loves -
rest home sex -
seductive smoking -
seductive smokings -
senior sinner -
senior sinners -
series pic -
series pics -
shelby bell -
shelby bells -
silverstone video -
silverstone videos -
sinful panties -
sinful panty -
slut seeker -
slut seekers -
so drunk -
so drunks -
sperm cocktail -
sperm cocktails -
spice tv raw -
spice uncensored -
spring break network -
spring break networks -
spring broken -
spring brokens -
sugar dollars -
sunny dollar -
super hot blonde -
super hot blondes -
swallow me pov -
swallow me povs -
sweet amylee -
sweet amylees -
ten dollar asians -
ten dollar bbw -
ten dollar big tits -
ten dollar blowjobs -
ten dollar cheerleaders -
ten dollar ebony -
ten dollar group sex -
ten dollar huge cocks -
ten dollar latina -
ten dollar lesbians -
ten dollar petite -
ten dollar public nudity -
ten dollar sluts -
ten dollar wild girls -
ten dollar wives -
ten dollar xxx videos -
the lucky man -
the lucky men -
wet tshirt competition -
wet tshirt competitions -
wild and ready -
xxl jug -
xxl jugs -
xxx movie theater -
xxx movie theaters -
200 sex position -
200 sex positions -
adult rio -
adult rios -
amateur college -
amateur colleges -
amateur cruiser -
amateur cruisers -
amateur hot movies -
amatuer hot movie -
army tale -
army tales -
ass taster -
ass tasters -
atm pervert -
atm perverts -
attract sexy woman -
attract sexy women -
bbw 4 ten -
bbw hot movies -
beaver bong -
beaver bongs -
big tit hot movies -
black butt babe -
black butt babes -
black ebony teen -
black ebony teens -
bliss mature -
bliss matures -
bondage ladies -
bondage lady -
butts 4 ten -
clear pore -
clear pores -
continental cutie -
continental cuties -
creamed cutie -
creamed cuties -
creampie cuties -
creampie king -
creampie kings -
creampie thai -
creampie thais -
cumshots 4 ten -
curvaceous breast -
curvaceous breasts -
cute sexy toon -
cute sexy toons -
dream rx -
dreams rx -
ebony 4 ten -
ebony hot movies -
extreme bound -
extreme bounds -
extreme toon sex -
facial hot movies -
fast fat reduction -
fem relieve -
fem relieves -
fuck my melon -
fuck my melons -
gangbang 4 ten -
gay 4 ten -
gays 4 ten -
grannies 4 ten -
group mature -
group matures -
guaranteed great body -
hardcore 4 ten -
hardcore hot movies -
hennessie -
hole ripper -
hole rippers -
housewife cheater -
housewife cheaters -
in pantyhose -
in pantyhoses -
jerking hot movies -
legs 4 ten -
leg show girl -
leg show girls -
leg sleaze babe -
leg sleaze babes -
lesbian extasy -
lesbian extasys -
lesbian hot movies -
lesbians 4 ten -
lesbo licking -
lesbo lickings -
mature 4 ten -
mature hot movies -
mature paradise -
mature paradises -
mature tale -
mature tales -
mature uniform -
mature video -
mature videos -
men network -
mens network -
mens networks -
motor gal -
motor gals -
movie 4 ten -
movies 4 ten -
orgasmic kama sutra -
panties and panties -
panty and panties -
pantyhose island -
pantyhose islands -
penis health -
penis healths -
perfect bikini -
perfect bikinis -
perverted grannies -
perverted granny -
perverted teacher -
perverted teachers -
porn on movie -
porn on movies -
pornstar 4 ten -
pornstars 4 ten -
pornstar seduction -
pornstar seductions -
preggo playground -
preggo playgrounds -
pro enhance -
pro enhances -
pro solution pill -
pro solution pills -
public teenie -
public teenies -
pure youth -
pure youths -
rare movie site -
rare movie sites -
real teen life -
real teen lifes -
retired secretaries -
retired secretary -
retro mature -
retro matures -
secretary babe -
secretary babes -
sexy smoking -
shemale hot movies -
size genetic -
size genetics -
small tit honey -
small tit honeys -
smut orgies -
smut orgy -
softcore hot movies -
stud orgies -
stud orgy -
sweet amanda -
sweet amandas -
swinger tale -
swinger tales -
tantra technique -
teachers nasty pet -
teachers nasty pets -
teen 4 ten -
teen hot movies -
teenie orgasm -
teenie orgasms -
teenie panties -
teenie panty -
teens 4 ten -
the mature -
the matures -
the role playing -
the ultimate sex guide -
the ultimate sex guides -
throat crammer -
throat crammers -
tit 4 ten -
tits 4 ten -
tranny 4 ten -
tranny island -
tranny islands -
tranny mafia -
tranny mafias -
tranny pervert -
tranny perverts -
trantra techniques -
trixie swallow -
trixie swallows -
true butt -
true butts -
twink hot movies -
uniform ladies -
uniform lady -
upskirt dream -
upskirt dreams -
volume pill -
volume pills -
voyeur watching -
wild and live -
wild and lives -
absolute grannies -
absolute granny -
africunt -
africunts -
alexa model -
alexa models -
alison angel -
alison angels -
all network pass -
all threesome -
all threesomes -
amateur file -
amateur files -
amateur jerkoff -
amateur jerkoffs -
amazing orgies -
amazing orgy -
anal exploration -
anal explorations -
angel 2 slut -
angel 2 sluts -
angel to slut -
argentina love -
argentina loves -
bang match -
bang matches -
beach club cutie -
beach club cuties -
big black pimp -
big black pimps -
black on blonde -

четврток, август 07, 2008 3:25:00 претпладне  
Anonymous Анонимен said...

black on blondes -
black on boy -
black on boys -
blacks on blonde -
blacks on blondes -
blacks on boys -
blowjob audition -
blowjob auditions -
blue loot -
blue loots -
boobizon -
boobizons -
break her hymen -
break her hymens -
butt bunnies -
butt bunny -
cameltoe audition -
cameltoe auditions -
campus video -
campus videos -
car show cutie -
car show cuties -
cartoon porn -
cock loving mom -
cock loving moms -
creampie model -
creampie models -
cumshot blast -
cumshot blasts -
cum slut parties -
cum slut party -
daddy friend -
daddy friends -
daddys friend -
daddys friends -
dripping creampie -
dripping creampies -
drunk club cutie -
drunk club cuties -
drunk on cam -
drunk on cams -
ebony universe -
ebony universes -
fantasy match -
fantasy matches -
fetish galaxy -
fetish galaxys -
finger till cum -
fiona luv -
fiona luvs -
first time video -
first time videos -
french fuck face -
french fuck faces -
ftv cash -
ftv girl -
ftv girls -
full porn pass -
gaping girl -
gaping girls -
gaya patal -
gay education -
gay educations -
gay patals -
glory hole -
glory holes -
handjob audition -
handjob auditions -
hardcore porn pass -
her first gangbang -
her first gangbangs -
her first pregnancy -
i like deep throat -
i like deep throats -
im live -
im lives -
interracial -
interracial site -
interracial sites -
join right now -
just hentai -
just hentais -
knocked up nelly -
knocked up nellys -
knocked up nikki -
knocked up nikkis -
large black cock -
large black cocks -
lesbian training -
lesbian trainings -
lesbo circle -
lesbo circles -
lia 19 -
lia nineteen -
lil sin -
lil sins -
malezia -
manny the freak -
manny the freaks -
mardi gras cutie -
mardi gras cuties -
mature talent -
mature talents -
mature uniform -
mature uniforms -
meat insertion -
meat insertions -
milf 4 u -
milf for you -
mom a slut -
moms a slut -
my first cum bath -
my first cum baths -
naked hentai -
naked hentais -
nana funk -
nana funks -
nina tv -
oral tv -
penetration valley -
penetration valleys -
perky big tit -
perky big tits -
porno actress -
randy blue -
randy blues -
selena luv -
selena luvs -
sex 2 go -
sex affair -
sex affairs -
sexier -
sexiers -
sex to go -
shelby belle -
shelby belles -
skin burned -
slick cash -
springs thomas -
spring thomas -
strapon mom -
strapon moms -
strip tease then fuck -
strip tease then fucks -
suck that dick -
suck that dicks -
super man -
super men -
sweet dominique -
sweet dominiques -
sweet juliet -
sweet juliets -
swinger quest -
swinger quests -
teen sabrina -
teen sabrinas -
toon hentai -
toon hentais -
webcam king -
webcam kings -
we fuck in public -
whore abuse -
whore abuses -
wild match -
wild matches -
xxx date -
xxx dates -
young model -
young models -
15 on 1 -
17 live -
17 lives -
17 online -
17 parties -
17 party -
17 special -
17 specials -
17 video -
17 videos -
adult mega xxx -
all about satin -
all about satins -
all exclusives xxx -
all exclusive xxx -
amateur nest -
amateur nests -
anal destruction -
anal destructions -
bad office girl -
bad office girls -
big shoe and boot -
big shoes and boots -
blue moni -
blue monis -
cheating lesbian -
cheating lesbians -
club seventeen -
club seventeens -
club sweetheart -
club sweethearts -
cummy feet -
cummy foot -
dirty plumper -
dirty plumpers -
dirty schoolgirl -
dirty schoolgirls -
dream teen -
dream teens -
easy drunk girl -
easy drunk girls -
excuse me club -
excuse me clubs -
extreme pay check -
extreme pay checks -
facial humiliation -
facial humiliations -
facial urge -
facial urges -
facial whore -
facial whores -
fat teen -
fat teens -
femdom abuse -
femdom abuses -
fifteen on one -
filthy cheerleader -
filthy cheerleaders -
filthy nurse -
filthy nurses -
fingers till cum -
footjob footjob -
footjob model -
footjob models -
footjobs footjobs -
gag on my cock -
gag on my cocks -
gag school -
gag schools -
girl drunk cum -
girl from brazil -
girls drink cum -
girls from brazil -
group teen casting -
group teens casting -
handjob model -
handjob models -
handjob spectacle -
handjob spectacles -
hip and thong -
18 inches of pain -
40 inch plus -
8th street latinas -
all reality pass -
all sites access -
all star porn girls -
ass parade -
ass plundering -
ball honeys -
bangbros network -
bang my hot wife -
bare foot bad girls -
barefoot maniacs -
big ass adventure -
big cock teen addiction -
big league facials -
big mouthfuls -
big naturals -
big tit patrol -
big tits round asses -
bj sandwich -
boys first time -
boys first time -
brandi belle -
brutal blowjobs -
bus stop whores -
busty adventures -
cam crush -
captain stabbin -
casting couch teens -
coeds need cash -
college teens book bang -
cum fiesta -
cum girls -
cum swap sluts -
dangerous dongs -
dildo brutality -
euro sex parties -
extreme asses -
extreme naturals -
first time auditions -
from ass to mouth -
fuck the babysitter -
gape her ass -
giants black meat white treat -
girls that gush -
gooey holes -
horny spanish flies -
in the vip -
i spy cameltoe -
knee high sox -
lesbian teen hunter -
lick that ass -
me fuck you long time -
mega cock cravers -
mike in brazil -
mikes apartment -
milf hunter -
milf lessons -
milf next door -
monsters of cock -
mr big dicks hot chicks -
mr cameltoe -
mr chews asian beaver -
panties and fannies -
papi -
phat booty hunter -
pimp my black teen -
pink eye surprise -
please bang my wife -
plug her holes -
public invasion -
pump that ass -
real big hooters -
reality pass plus -
road side pickups -
round and brown -
see her squirt -
semen slurpers -
sexy round asses -
shemale ambush -
smoking foxes -
street blowjobs -
swallow this bitch -
taylor bow -
team squirt -
teen slut bus -
teeny bopper club -
the best latinas -
the big swallow -
tinys black adventures -
tokyo pickups -
tranny surprise -
tug jobs -
vip crew -
virtual chicks -
we live together -
wild porn pass -
wrong side of town -
xxx proposal -
hips and thongs -
jerk me now -
jerks me now -
jims slip -
jims slips -
jizz on glass -
jizz on glasses -
just creampie -
just creampies -
latex amateur -
latex amateurs -
leaking liquid -
leaking liquids -
leg addiction -
leg addictions -
lingerie sin -
lingerie sins -
live horny teen -
live horny teens -
look at me bitch -
look at me bitches -
lovely model -
lovely models -
lovely teen model -
lovely teen models -
low rise jean fetish -
massive rack -
massive racks -
master site pass -
master sites pass -
milfs whore -
milf whore -
milf whores -
movie from brazil -
movies from brazil -
my asian massage -
my asian massages -
my sexy kitten -
my sexy kittens -
nasty grannies -
nasty granny -
naughty drew -
naughty drews -
nude parties -
nude party -
old farts young tarts -
old fart young tart -
panties madness -
pantyhose and pantie -
pantyhose and panties -
pantyhose peek -
pantyhose peeks -
pantyhose teen -
pantyhose teens -
panty madness -
passion 4 u -
patricias place -
patricias places -
pay serve -
pay serves -
pissing girlfriend -
pissing girlfriends -
porn idol -
porn idols -
pregnant fux -
pregnant fuxs -
public ass pic -
public ass pics -
public peek -
public peeks -
public thong -
public thongs -
red light district -
red light districts -
retro raw -
retro raws -
rodox -
russian sex chat -
schoolgirl cherries -
schoolgirl cherry -
schoolgirl pain -
schoolgirl pains -
secretary sin -
secretary sins -
seduced 4 real -
seventeen live -
seventeen lives -
seventeen online -
seventeen party -
seventeen special -
seventeen video -
seveteen onlines -
sexy pris -
shemale -
shemales -
shemale sin -
shemale sins -
shrink wrap slut -
shrink wrap sluts -
sick insertion -
sick insertions -
sinful stocking -
sinful stockings -
sweet dom -
sweet doms -
sweetheart movie -
sweethearts movie -
sweethearts movies -
teenage talent -
teenage talents -
teen live sex -
teen pov facial -
teen pov facials -
teen sex -
teen test -
teen tests -
titjob model -
titjob models -
top cam -
top cams -
247 sex cam -
247 sex cams -
2 pole 2 hole -
2 poles 2 holes -
afro slut -
afro sluts -
amateur academies -
amateur academy -
amateur sex -
amateur teen skank -
amateur teen skanks -
amazon shemale -
amazon shemales -
anal sororities -
anal sorority -
anal suffering -
anal sufferings -
anns xxx -
anns xxx playhouse -
anns xxx playhouses -
asian sizzle -
asian sizzles -
bad star -
bad stars -
bubblegum bimbo -
bubblegum bimbos -
busty amateur -
busty amateurs -
busty hardcore -
butt bomber -
butt bombers -
cartoon x -
celebrity orgies -
celebrity orgy -
cheerleader -
cheerleaders -
creamy cumshot -
creamy cumshots -
cum covered knocker -
cum covered knockers -
cum on huge hooter -
cum on huge hooters -
danish lesbian -
danish lesbians -
dark meats white treats -
dark meat white treat -
dark meat white treats -
deep throat man -
deep throat men -
di xxx -
doctor stroke -
doctor strokes -
ebony banger -
ebony bangers -
ebony fuck video -
ebony fuck videos -
erotic uniform -
erotic uniforms -
exposed celebrities -
exposed celebrity -
farmer slut -
farmer sluts -
feet fuckin -
feet fuckins -
finally 18 -
finally eighteen -
fist less -
free passes now -
free pass now -
fuck butter -
fuck butters -
fucked by babysitters -
fucked the babysitter -
fuck my brazilian ass -
fuck my brazilian asses -
fuck my gaping ass -
fuck my gaping asses -
go fuck a milf -
go fuck a milfs -
hardcore mega pass -
he has tit -
he has tits -
hentai fetish -
hentai fetishs -
her first dv -
her first real orgasm -
her first real orgasms -
hidden sex cam -
hidden sex cams -
high speed smut -
high speed smuts -
honey i fucked the babysitter -
honey i fucked the babysitters -
interactive cartoon -
interactive cartoons -
jerk my cock -
jerk my cocks -
kalifornication -
kalifornications -
laid ster -
latina fuck video -
latina fuck videos -
lesbian clit licker -
lesbian clit lickers -
lesbian sweat -
lesbian sweats -
lingerie sex -
live show -
live shows -
lonely covergirls -
lovely covergirl -
lust 4 her -
lust for her -
martin peak -
martin peaks -
mega titties -
mega titty -
milf frenzies -
milf frenzy -
mom creampie -
moms creampie -
moms creampies -
muff -
muffs -
my mom first dp -
my mom first dps -
my porn site -
my porn sites -
nurse hardcore -
pantyhose plumper -
pantyhose plumpers -
pee ladies -
pee lady -
pornigraphic -
quick buck -
quick bucks -
real drunk girl -
real drunk girls -
ryan beach house -
ryans beach house -
ryans beach houses -
set top sex -
she got switched -
sinful teacher -
sinful teachers -
slut bus -
sluts bus -
slutty schoolbus -
sneaky upskirt -
sneaky upskirts -
sodomy stud -
sodomy studs -
squirting pussies -
squirting pussy -
swallowing slut -
swallowing sluts -
taxi cam -
taxi cams -
teen in glasses -
teen in satin -
teen in slips -
teen jasmin -
teen jasmins -
teens in glasses -
teens in satin -
teens in satins -
teens in slips -
teen slut -
teen sluts -
tiny teen short -
tiny teen shorts -
tiny teen skirt -
tiny teen skirts -
toons x -
toon x -
tranny destruction -
tranny destructions -
two poles two holes -
uniform tramp -
uniform tramps -
upskirt sin -
upskirt sins -
vaginal cumshot -
vaginal cumshots -
vip xxx area -
wet lip fetish -
wet lip fetishes -
whale cock -
whale cocks -
white bitch bangin -
white bitch bangins -
white bitches bangin -
wild grannies -
wild granny -
xtreme pantyhose -
xtreme pantyhoses -
xxx quirer -
xxx quirers -
young american slut -
young american sluts -
4 bdsm -
4 wet pussy -
adult dating friend -
adult dating friends -
adult love line -
adult love lines -
adult singles zone -
adult single zone -
albion drug -
albion drugs -
amateur affair -
amateur affairs -
amateur college man -
amateur college men -
ashley fine -
ashley fines -
asian love line -
asian love lines -
attract woman now -
attract women now -
baby got boob -
baby got boobs -
bad tushy -
bad tushys -
better sex mall -
better sex malls -
black frenzies -
black frenzy -
black teen seeker -
black teen seekers -
blowjob slut -
blowjob sluts -
busty and real -
busty and reals -
buy vprx -
buy vprxs -
caged tushy -
caged tushys -
chaser pill -
chaser pills -
chick got crazy -
chicks got crazy -
click cash -
college party date -
college party dates -
corbin fisher -
corbin fishers -
doctor tushy -
doctor tushys -
ebony love line -
ebony love lines -
erotic story vault -

четврток, август 07, 2008 3:25:00 претпладне  
Anonymous Анонимен said...

erotic story vaults -
estra vil -
estra vils -
exploited black teen -
exploited black teens -
exploited mom -
exploited moms -
fat park -
fat parks -
fetish fanatic -
fetish fanatics -
fetish hospital -
fetish hospitals -
flirt 4 date -
flirt 4 dates -
flirt for dates -
foot sex fetish -
foot sex fetishes -
for bdsm -
for wet pussy -
freaky nasty -
freaky nastys -
fresh men teen -
fresh men teens -
gay sex plex -
genf 20 -
genf twenty -
guy get fucked -
guys get fucked -
guy space -
guy spaces -
hardcore sex -
homemade porn -
hunt a date -
hunt a dates -
hunt a hunk -
hunt a hunks -
i friend -
ifriends -
incredible cam -
incredible cams -
jizz on my jug -
jizz on my jugs -
jug fucker -
jug fuckers -
jugg cash -
juggs cash -
jugs fuckers -
laid sters -
latina love line -
latin love line -
latin love lines -
leading edge cash -
lezbo -
lezbos -
lonely wive dating club -
lonely wives dating club -
love dollar -
love dollars -
magna rx shop -
magna rx shops -
male love line -
male love lines -
man hookup -
man hookups -
maxiderm -
maxiderms -
men hookups -
mommy got boob -
momy got boobs -
money tree -
money trees -
nexus pheromone -
nexus pheromones -
nice and young -
past 40 -
pee pee teen -
pee pee teens -
planet lesbian -
planet lesbians -
pornstar plus -
pornstars plus -
pro extender -
pro extenders -
pro extender system -
pro extender systems -
rack and black -
racks and blacks -
ron penis pills -
rons penis pill -
rons penis pills -
semenax -
semenaxs -
shave no more -
shemale tushy -
shemale tushys -
single 4 you -
singles 4 you -
singles for you -
sizzling cam -
sizzling cams -
sleeping tushy -
sleeping tushys -
smut plex -
smut plexs -
splat studio -
splat studios -
strapon lesbian -
strapon lesbians -
streamate -
streamates -
teen mega plex -
teen mega plexs -
teen video network -
teen video networks -
tokyo tart -
tokyo tarts -
toon mega plex -
toon mega plexs -
totally free cam -
totally free cams -
tushy licker -
tushy lickers -
tushy massage -
tushy massages -
tushy school -
tushy schools -
upskirt -
upskirts -
vigorelle -
vigorelles -
vig rx -
vigrx oil -
vigrx oils -
vig rxs -
virgin 18 -
virgin eighteen -
virgins 18 -
wild hot date -
wild hot dates -
women porno -
womens porno -
x trannies -
x tranny -
xxx gold club -
xxx gold clubs -
xxx video plex -
xxx video plexs -
69 live -
69 lives -
all amateur smut -
all amateur smuts -
amateur lesbian porn -
anal porn live -
anal porn lives -
asian sex feed -
asian sex feeds -
ass test -
ass tests -
bad black pussy -
big boob pass -
big boobs pass -
bi latina man -
bi latina men -
black chixxx -
blonde core -
blonde cores -
boy gone bad -
boys gone bad -
bulging jock -
bulging jocks -
catalina xxx -
circle jerk boy -
circle jerk boys -
cloey playground -
cloeys playground -
cloeys playgrounds -
club live pussies -
club live pussy -
club obscene -
club obscenes -
club young pussy -
cocko holic -
cocko holics -
college pussy -
cotton coed -
cotton coeds -
cruiser boy -
cruiser boys -
cute squirter -
cute squirters -
cyber facial -
cyber facials -
cyber porn live -
cyber porn lives -
dark and dirty -
dark n dirty -
dawg pound usa -
d cup -
d cups -
dildo rammer -
dildo rammers -
dirty blonde coed -
dirty blonde coeds -
dirty young teen -
dirty young teens -
dorm angel -
dorm angels -
ethnic facial -
ethnic facials -
every hole -
every holes -
extra big dick -
extra big dicks -
extreme live porn -
extreme sex channel -
extreme sex channels -
facial fantasies -
facial fantasy -
fem joy -
fem joys -
fems joy -
flat rate sex -
fly high cash -
freaky asian -
freaky asians -
fresh asian pussies -
fresh asian pussy -
gay man -
gay men -
gay porn feed -
gay porn feeds -
g buck -
g bucks -
genesis magazine -
genesis magazines -
genf onlines -
gent online -
girl in girl -
girls in girls -
group fuck fest -
group fuck fests -
hardcore asian babe -
hardcore asian babes -
hardcore sex gal -
hardcore sex gals -
hardcore sin -
hardcore sins -
hardcore thugs -
hardcore thugz -
hot teen asia -
hot teen asias -
huge dick -
huge dicks -
interracially -
interracial pleasure -
interracial pleasures -
interracial sex feed -
interracial sex feeds -
jessica teen -
jessica teens -
just 18 -
just anal -
just eighteen -
leg action -
leg actions -
lesbian ecstasy -
lesbo fuck slut -
lesbo fuck sluts -
live blonde porn -
live blondes porn -
live blowjob porn -
live blowjobs porn -
live brunette porn -
live brunettes porn -
live sex feed -
live sex feeds -
mallorca teen -
mallorca teens -
man over 30 -
max hardcore -
max hardcores -
maximo latino -
maximo latinos -
mega hardcore -
mega hardcores -
men over 30 -
midwest mandy -
midwest mandys -
midwests mandy -
my cover girl -
my cover girls -
nasty supermodel -
nasty supermodels -
nicole nite -
nicole nites -
niggaz and bitch -
niggaz and bitches -
no knicker -
no knickers -
orgy sex club -
panty gasmic -
panty gasmics -
peachy teen -
peachy teens -
perversion pay -
perversion pays -
pissed pornstar -
pissed pornstars -
planet lesbian -
planet pornstars -
planet sex now -
play gal -
play gals -
power sex toy -
power sex toys -
pride buck -
pride bucks -
rare asian -
rare asians -
red hot lauren -
red hot laurens -
revenue gold -
revenues gold -
shemale stroker -
shemale strokers -
swank dollar -
swank dollars -
swank mag -
swank mags -
tag gaz -
teen live cam -
teen live cams -
thug bait -
thug baits -
true twink -
true twinks -
twink cafe -
twink cafes -
twinks cafe -
velvet mag -
velvet mags -
view from top -
view from tops -
voyeur motel -
voyeurs motel -
worldwide wive -
worldwide wives -
18 amy -
absolute kim -
absolute kims -
alannah mile -
alannah miles -
all teen webcam -
all teen webcams -
amanda lexx -
amanda lexxs -
anna fun house -
annas fun house -
annas fun houses -
ashley and chad -
ashley n chad -
ashley style -
ashley styles -
bad and bald -
bella spice -
bella spices -
big titty cam -
big titty cams -
black dicks white chick -
black dicks white chicks -
black dick white chick -
black dick white chicks -
bored bride -
bored brides -
buff cam -
buff cams -
busty rachel -
busty rachels -
butt naked in public -
butts naked in public -
cam club -
cams club -
candice diaz -
candice diazs -
celebrity hardcore -
chubby cam girl -
chubby cam girls -
complete amateur -
complete amateurs -
devil pen -
devils pen -
devils pens -
devin desire -
devins desire -
devins desires -
diamond pierce -
diamond pierces -
dicksy chick -
dickys chicks -
doctor trickle -
doctor trickles -
double her trouble -
double her troubles -
e hardcore movie -
e hardcore movies -
eighteen amy -
euro coed -
euro coeds -
eve navarro -
eve navarros -
ex wive -
ex wives -
female celebrities -
female celebrity -
female star -
female stars -
fisting king -
fisting kings -
flasher girl -
flasher girls -
fresh amateur face -
fresh amateur faces -
furry flick -
furry flicks -
gender bender cam -
gender bender cams -
ghetto toy -
ghetto toys -
gia marie -
gia maries -
girl on girl webcam -
girl on girl webcams -
girls with boots -
girl with boot -
herbal medz -
hg latex -
hot asian cam girl -
hot asian cam girls -
hot ebony cam girl -
hot ebony cam girls -
hot euro stud -
hot euro studs -
hot latina cam girl -
hot latina cam girls -
jason and alex -
jean swing -
jean swings -
kari sweet -
kari sweets -
kelly e -
latin teen cash -
la zona modelos -
male celeb -
male celebrities -
male celebrity -
male celebs -
male star -
male stars -
naked soldier -
naked soldiers -
nasty erin -
nasty erins -
nude celebrity theater -
nude celebrity theaters -
object freak -
object freaks -
older women cam -
older women cams -
one twisted pair -
porn cinemax -
rather extreme -
raw man -
raw men -
real milf cam -
real milf cams -
sandee westgate -
sandee westgates -
seductive wife -
seductive wifes -
selena spice -
selena spices -
sex and muscle -
sex and muscles -
sex uncensored -
sexy toy slut -
sexy toy sluts -
shocking bdsm -
so cal slut -
so cal sluts -
soon to be mum -
soon to be mums -
split my shit -
split my shits -
spread 4 u -
spread for you -
spy dorm -
spy dorms -
squirt -
squirting 365 -
squirts -
strapon angel -
strapon angels -
stripper -
strippers -
stroke 4 u -
strokes 4 u -
sweet horny babe -
sweet horny babes -
swinger money -
swingers money -
teen anal usa -
teen filthy -
teen lusty -
teen lustys -
teens that blow -
teen that blow -
temp fucker -
temp fuckers -
twat rider -
twat riders -
ultra porn pass -
unreal bank -
unreal pass -
unreal passes -
vacuum 500 -
vanilla deville -
vanilla devilles -
voyeur cafe -
voyeur cafes -
webcam cash -
webcams cash -
wet and young -
wet n young -
wife breeder -
wife breeders -
xl cock -
xl cocks -
xxx amateur erotica -
xxx cash -
xxx live motel -
xxx live motels -
xxx squirt -
xxx squirts -
young adult sex -
young anal fucking -
young anal girl -
young anal girls -
action girl -
action girls -
am i straight -
ashley teen -
ashley teens -
ass lick boy -
ass lick boys -
backroom facial -
backroom facials -
bailey bed -
baileys bed -
bang bus -
bangs bus -
becky love -
beckys love -
beckys loves -
biggest dick in porn -
biggest dicks in porn -
big movie land -
big movies land -
big toy movie -
big toy movies -
bikini voyeur -
bikini voyeurs -
black and latins -
black booty cam -
black booty cams -
black with latin -
blonde rider -
blonde riders -
boob squad -
boob squads -
boobs squad -
boys that gag -
boy that gag -
brazil booty banger -
brazil booty bangers -
brittany blu -
brittany blus -
broke straight boy -
broke straight boys -
candi moore -
candi moores -
christy wild -
christy wilds -
cocks sucking championship -
cock sucking championship -
crack whore confession -
crack whore confessions -
cris taliana -
cris talianas -
cumshot review -
cumshot reviews -
cute chloe -
cute chloes -
cute kimberly -
cute kimberlys -
dana teen -
dana teens -
dixon does -
electricity play -
electricity plays -
ember 19 -
ember nineteen -
fresh amateur vid -
fresh amateur vids -
gangbang hood -
gangbang hoods\index.htm -
gay boy feet -
gay boys feet -
gay kingdom -
gay kingdoms -
gay sex show -
gay sex shows -
glory hole girlz -
glory holes girlz -
his club -
his clubs -
hs boy -
hs boys -
jenea stone -
jenea stones -
jism junkie -
jism junkies -
karen palm -
karen palms -
kasey kaine -
kasey kaines -
king chile -
king chiles -
kitty leigh -
kitty leighs -
lesbian screens -
lesbian sweat -
lovely marilyn -
lovely marilyns -
madison teen hottie -
madison teen hotties -
mature porn clip -
mature porn clips -
melissa midwest -
melissa midwests -
met art -
met arts -
met model -
met models -
mets art -
mets models -
mia teaze -
miz teazes -
most erotic teen -
most erotic teens -
naughty girl cash -
naughty girls cash -
never sucked cock -
never sucked cocks -
older ladies -
older lady -
ox cash -
ox passport -
ox passports -
parties wild naked -
party wild naked -
perfection girl -
perfection girls -
perfection planet -
perfection planets -
phoenixxx blaque -
phoenixxx blaques -
pick you poisons -
pick your poison -
playful jessica -
playful jessicas -
porn video drive -
porn video drives -
public amateur -
public amateurs -
public nudity exposed -
qt kairi -
qt kairis -
real butt -
real butts -
real crazy girl -
real crazy girls -
sara cutie -
sara cuties -
serenity love -
serenity loves -
sexy muscular woman -
sexy muscular women -
sexy shemale from brazil -
sexy shemales from brazil -
simply teen -
simply teens -
skunk riley -
skunk rileys -
sky modeling -
sky modelings -
slut wifes training -
slut wife training -
spring break guy -
spring break guys -
spring break skin -
spring break skins -
straight boy jerkoff -
straight boys jerkoff -
stroke show -
stroke shows -
swallow boy -
swallow boys -
sydney teen cutie -
sydney teen cuties -
tampa bukkake -

четврток, август 07, 2008 3:25:00 претпладне  
Anonymous Анонимен said...

tampa bukkakes -
theater slut -
theater sluts -
the bait bus -
the oral slut -
the oral sluts -
the taste of brazilian ass -
the taste of brazilian asses -
tia sweet -
tia sweets -
tranny trick -
tranny tricks -
ukrain amateur -
ukrain amateurs -
view pornstar -
view pornstars -
virtual sara cutie -
virtual sara cuties -
voyeur real time -
voyeur real times -
wet wild and wasted -
worlds hottest slut -
worlds hottest sluts -
xo xo erica -
xo xo ericas -
xxx fatty movie -
xxx fatty movies -
1by day -
1by days -
akira lane -
akira lanes -
amateur allure -
amateur allures -
amateur blowout -
amateur blowouts -
amateur creampie -
amateur creampies -
amateur net cash -
amazing sex -
anal blowout -
anal blowouts -
aria gioovannis -
aria giovanni -
ash cash -
ashley brooke -
ashley brookes -
asian blowout -
asian blowouts -
asian fetish -
asian fetishes -
ass grinder -
ass grinders -
big cock blowout -
big cock blowouts -
big tit blowout -
big tit blowouts -
blonde groupies -
blowjob fantasies -
blowjob fantasy -
bondage blowout -
bondage blowouts -
brandi lyons xxx -
brandi lyon xxx -
britney fosters xxx -
britney foster xxx -
brunette doll -
brunette dolls -
california pimp -
california pimps -
chloe vevrier -
chloe vevriers -
club strawberry -
club strawberrys -
coed blowout -
coed chick -
coed chicks -
coeds blowouts -
creampie ebony -
creampie ebonys -
creepy peep -
creepy peeps -
crystal klein -
crystal kleins -
cum on dagny -
cum on dagnys -
cum trooper -
cum troopers -
danni -
danni on demand -
danni on demands -
dd girl -
dd girls -
devin devasquez -
devin devasquezs -
devinn lane -
devinn lanes -
devon xxx -
dick show -
dick shows -
dildo blast -
dildo blasts -
dirty boy video -
dirty boy videos -
dorm amateur -
dorm amateurs -
dp amateur -
dp amateurs -
ebony blowout -
ebony blowouts -
ethnic darling -
ethnic darlings -
euro babes xxx -
euro babe xxx -
facial blowout -
facial blowouts -
falcon studio -
falcon studios -
fiesta snatch -
fusxion -
fusxions -
gallery magazine -
gallery magazines -
girl next door -
girl next doors -
girls next door -
glam cash -
handjob hunnies -
handjob hunny -
handson hardcore -
handsons hardcore -
home grown video -
home grown videos -
hot legs and feet -
hot wive and girlfriend -
hot wives and girlfriends -
image from asia -
images from asia -
jade marcelas xxx -
jade marcela xxx -
jasmine grey -
jasmine greys -
jesse jane -
jesse janes -
jessica darlins xxx -
jessica darlin xxx -
jet set man -
jet set men -
juicy load -
juicy loads -
justine joli -
justline jolis -
kelly ericson -
kelly ericsons -
ken marcus -
knockers xxx -
knocker xxx -
latin beaver -
latin beavers -
lezzie land -
lezzie lands -
lolana gold -
lolana golds -
metro money -
metro moneys -
metro starlet -
metro starlets -
metro teen -
metro teens -
metro xxx -
my first anal -
my first anals -
next door amateur -
next door amateurs -
nikki fritz -
nikki tyler -
nikki tylers -
nude beach movie -
nude beach movies -
only blowjob -
only blowjobs -
only the best -
pussy man -
pussy men -
rocki road -
rocki roads -
sex casting video -
sex casting videos -
softcore cutie -
softcore cuties -
sq -
straight boy fucking -
straight boys fucking -
super glam -
super glam parties -
super glam party -
super glams -
super glam shop -
super glams shop -
superior xxx -
suze -
suze video -
suze videos -
sweet model -
sweet models -
sydnee steele -
sydnee steeles -
tera patrick -
tera patricks -
west coast gangbang -
west coast gangbangs -
wett shirt -
wett shirts -
wicked picture -
wicked pictures -
wow 18 -
wow eighteen -
xray hunter -
xray hunters -
xxx cheyenne silver -
xxx cheyenne silvers -
xxx dynamite -
xxx dynamites -
xxx gauge -
xxx gauges -
xxx nikki dial -
xxx nikki dials -
xxx temptress -
all access adult -
all access adults -
amateur coed girl -
amateur coed girls -
amateur gone bad -
amateurs gone bad -
ashlee and serena -
ashlee and serenas -
backseat audition -
backseat auditions -
bitchin movie -
bitchin movies -
carol cox -
carol coxs -
chick pee -
chick pees -
club anita -
club anitas -
crissy moran -
crissy morans -
daily anal video -
daily anal videos -
daily asian video -
daily asian videos -
daily big cock video -
daily big cock videos -
daily big tit video -
daily big tit videos -
daily coed video -
daily coed videos -
daily ebony video -
daily ebony videos -
daily gay video -
daily gay videos -
daily hardcore video -
daily hardcore videos -
daily interracial video -
daily interracial videos -
daily lesbian video -
daily lesbian videos -
daily milf video -
daily milf videos -
daily pornstar video -
daily pornstar videos -
diddy and serena -
diddy and serenas -
diddy licious -
diddys licious -
digi doll -
digi dolls -
dude bang -
dude bangs -
elsa bangz -
gay blowout -
gay blowouts -
ghetto mania -
ghetto manias -
glamour model gone bad -
glamour models gone bad -
got nailed -
handjob adventure -
handjob adventures -
happy hour girl -
happy hour girls -
hard fresh man -
hard freshmen -
her first flick -
her first flicks -
interracial blowout -
interracial blowouts -
in the sex parties -
in the sex party -
jesse capelli -
jesse capellis -
jock tryout -
jock tryouts -
karen love kate -
karen loves kate -
karen loves kates -
kate playground -
kates playground -
kates playgrounds -
kaylees world -
kaylees worlds -
kiss kristin -
kiss kristins -
kori kitten -
kori kittens -
kylies secret -
kylies secrets -
latina blowout -
latina blowouts -
leigh model -
leigh models -
lesbian blowout -
lesbian blowouts -
lesbian voyage -
lesbian voyages -
lisa a daniel -
lisa a daniels -
live bimbo -
live bimbos -
live buck -
live bucks -
lonni water -
lonni waters -
maximum cock -
maximum cocks -
medium pimpin -
medium pimpins -
melon market -
melon markets -
milf blowout -
milf blowouts -
milfs theatre -
milf theatre -
mistress natalie rose -
mistress natalie roses -
mom bang -
mom bangs -
my tranny lover -
my tranny lovers -
nasty dream girl -
nasty dream girls -
natalia cruze -
natalia cruzes -
naughty jenn -
naughty jenns -
orgy blowout -
orgy blowouts -
orgy parties -
orgy party -
panty squad -
panty squads -
petite land -
petite lands -
phuck fu masterz -
plain slut -
plain sluts -
plays with paris -
play with paris -
porn audition -
porn auditions -
pornstar bang -
pornstar bangs -
pornstar blowout -
pornstar blowouts -
private feed -
private feed girl -
private feed girls -
private feeds -
pure dee -
pure dees -
pure pornstar -
pure pornstars -
reality sex vision -
reality sex visions -
real mega porn -
real melon -
real melons -
real time video -
real time videos -
shaved angel -
shaved angels -
she loves big ball -
she loves big balls -
silicone fantasy -
slave island -
slave islands -
slutty video girl -
slutty video girls -
southern kalee -
southern kalees -
spunky cash -
spunky girl -
spunky girls -
spunky zip -
spunky zips -
stacy cat -
stacy cats -
stud bang -
stud bangs -
stunning serena -
stunning serenas -
sweet krissy -
sweet krissys -
tera 19 -
tera nineteen -
terri summer -
terri summers -
tokyo fuckfest -
tokyo fuckfests -
victoria redd -
victoria redds -
voyeur malibu girl -
voyeur malibu girls -
wild rose -
wild roses -
xxx movie blowout -
xxx movie blowouts -
1st blowjob -
1st blowjobs -
adult cam friend -
adult cam friends -
adult super star flick -
adult super star flicks -
after school amateur -
after school amateurs -
all anal pleasure -
all anal pleasures -
allison 19 -
allison nineteen -
all trannies -
all tranny -
amateur teen fuck fantasies -
amateur teen fuck fantasy -
amazing bonus -
australian whore -
australian whores -
back alley hooker -
back alley hookers -
bbw 69 -
best of asian sex -
bi and large -
bi and larges -
big big clit -
big big clits -
big dick bukkake -
big dick bukkakes -
big fat fun -
big fat funs -
bisexual exposed -
bisexual fuckfest -
bisexual fuckfests -
bisexuals exposed -
black teen booties -
black teen booty -
blow club -
blow clubs -
blowjob fun -
blowjob funs -
boobie lover -
boobie lovers -
budapest bukkake -
budapest bukkakes -
bukkake barn -
bukkake barns -
cam chat usa -
cams chat usa -
cherry filled sex -
club charlie -
club charlies -
cream covered face -
cream covered faces -
cum chatter -
cum chatters -
desperate latina slut -
desperate latina sluts -
discreet cheater -
discreet cheaters -
double penetration girl -
double penetration girls -
euro maxxx -
exotic ebony -
exotic ebonys -
exploding cunt -
exploding cunts -
filthy mom -
filthy moms -
first blowjob -
first time trannies -
first time tranny -
fist action -
fist actions -
foot infatuation -
foot infatuations -
freak show cock -
freak show cocks -
gargantuan cock -
gargantuan cocks -
ginger jolie -
ginger jolies -
girl girl lover -
girl girl lovers -
gonzo porno -
gonzo pornos -
goo face -
goo faces -
gushing cunt -
gushing cunts -
hardcore interracial fantasies -
hardcore interracial fantasy -
hardcore slut adventure -
hardcore slut adventures -
heavy fucker -
heavy fuckers -
heidi honey -
heidi honeys -
hidden xxx cam -
hidden xxx cams -
hoochie hunnies -
hoochie hunny -
hot naughty wive -
hot naughty wives -
huge cock shemale -
huge cock shemales -
just brunette -
just brunettes -
just masturbate -
just masturbates -
lesbian conversion -
lesbian conversions -
lesbian orgy factories -
lesbian orgy factory -
live and wild -
lives and wilds -
load junkie -
load junkies -
lots and lards -
lots of lard -
lots of latina -
lots of latinas -
maple xxx -
massive dick action -
massive dick actions -
matt models -
matts model -
matts models -
milf online -
milfs online -
moscow bukkake -
moscow bukkakes -
old is sexy -
only boobie -
only boobies -
perverted schoolgirl -
perverted schoolgirls -
petite teenie mania -
petite teenie manias -
pimp in pay -
pimp in pays -
piss maniac -
piss maniacs -
pom pom porn -
poop chute porn -
prime center fold -
prime center folds -
racy redhead -
racy redheads -
rated x porn -
raunchy teen slut -
raunchy teen sluts -
raunchy xxx audition -
raunchy xxx auditions -
raw xxx porn -
rub and tug -
rub n tug -
russian dame -
russian dames -
santas slut -
santas sluts -
shaved and sexy -
shemale surprise -
shemale surprises -
slippery sara -
slippery saras -
spicy asian teen -
spicy asian teens -
story time porn -
suck bus -
suck me dick bitch -
suck my dick bitches -
team blowjob -
team blowjobs -
teen girl love -
teen girl loves -
teen girls love -
teeny weeny tit -
teeny weeny tits -
t fever -
t fevers -
the panty insider -
the panty insiders -
tittie mania -
tittie manias -
tongue ass -
1000 facial -
1000 facials -
all australian boy -
all australian boys -
all ruth -
all ruths -
almost jail bait -
almost jail baits -
amateur straight boy video -
amateur straight boy videos -
anal cumsumption -
anal cumsumptions -
asian boys -
asian boyss -
asian west boy -
asian west boys -
aunt judy -
aunt judys -
australian boy -
australian boys -
australian male -
australian males -
australian surf lifesaver -
australian surf lifesavers -
bargain twink pass -
bargin twinks pass -
big booty club -
big booty clubs -
big booty online -
big booty onlines -
big dick school -
big dick schools -
big dicks school -
big older woman -
big older women -
big rod -
big rods -
big tittie online -
big titties online -
black beach video -
black beach videos -
black dick in blonde chick -
black dicks in blonde chicks -
black dicks white slit -
black dicks white slits -
black dick white slit -
black dick white slits -
black in black -
blacks in blacks -
born to swing -
born to swings -
boss cash -
boy movie -
boy movies -
boys model australia -
boys models australia -
breasts with boy -
breasts with boys -
cali teen -
cali teens -
club daniela -
club danielas -
cock sucking boys -
cock sucking boyz -
curious cash -
cute teen boy -
cute teen boys -
dave boys -
daves boy -
daves boys -
deep crack high -
deep crack highs -
domai -
domais -
euro car sex -
euro cars sex -
fast size -
fast sizes -
fresh young meat -
fresh young meats -
full bush -
full bushs -
gay smut frenzies -
gay smut frenzy -
girls who suck cock -
girls who suck cocks -
gloryhole boy -
gloryhole boys -
huge rack club -
huge rack clubs -
i love black girl -
i love black girls -
insane coed -
insane coeds -
jesse jardine -
jesse jardines -
jp 18 -
jp eighteen -
late night hookup -
late night hookups -
lesbian college sex -
lesbian sexxx -
magna rx -
magna rxs -
mature center -
mature centers -
milf caught on camera -
milfs caught on camera -

четврток, август 07, 2008 3:26:00 претпладне  
Blogger xjd7410@gmail.com said...

cheap oakley sunglasses
fitflops
ed hardy clothing
timberland boots
louis vuitton outlet
louis vuitton
louis vuitton handbags
giuseppe zanotti sandals
kobe bryant shoes
nike uk
michael kors outlet
toms outlet
cheap jordan shoes
jordan 4
gucci handbags
michael kors outlet
air max 90
coach outlet store online
true religion jeans
michael kors outlet clearance
jordan shoes
adidas shoes
longchamp outlet
jordan retro
ralph lauren polo
ray-ban sunglasses
vans shoes outlet
lebron james shoes
adidas originals
coach outlet
nike free run 2
christian louboutin outlet
coach factory outlet
coach outlet
designer handbags
supra shoes
louis vuitton
pandora jewelry
ghd flat iron
2016.7.25haungqin

понеделник, јули 25, 2016 8:57:00 претпладне  

Објави коментар

<< Home